Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişilik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik
22 Haziran 2020
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Haziran 2020

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişilik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.
30789 sayılı resmi gazetede yayınlanan karar ile değişen yönetmelik esaslarına göre, yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son bir yapı” ibaresi “Bakanlıkça esasları belirlenen son iş” olarak değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “otuz işgünü” ibareleri “otuz gün” olarak değiştirildi.

Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hizmet bedeli oranları yayınlanan tabloya uygun şekilde alınacağı belirlendi.

Resmi Gazetede Yönetmelik Değişikliği

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son bir yapı” ibaresi “Bakanlıkça esasları belirlenen son iş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “otuz işgünü” ibareleri “otuz gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Hizmet bedeli oranlarına ve buna bağlı olarak tespit edilecek yapı denetimi hizmet bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki esaslar dâhilinde hareket edilir.

a) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hizmet bedeli oranları aşağıdaki tabloya uygun şekilde alınacaktır.

Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli
Yapının Bitirilmesi İçinÖngörülen SüreHizmet Bedeli Oranı (%)
1 yıl1.43
2 yıl1.50
3 yıl1,58
4 yıl1.65
5 yıl1.74

Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli

Yapının Bitirilmesi İçin

Öngörülen Süre

Hizmet Bedeli Oranı (%)

1 yıl 1.43

2 yıl 1.50

3 yıl  1.58

4 yıl  1.65

5 yıl 1.74

b) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapının bitirilmesi için öngörülen süre herhangi bir sebeple uzadığı takdirde uzayan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranlarına göre, işin kalan kısmını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede öngörülen yapım süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranları %5 azaltılarak ödenir.”

Comments are closed.