KVKK

İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 Av. Zafer İşeri Avukatlık Bürosu olarak kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme sürecimiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 • Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu AV. ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  Kişisel verileriniz, “Cumhuriyet Cad. Kök Apt. No:193/4-B Harbiye–Şişli/İstanbul” adresinde mukim, AV. ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3.   Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; AV. ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin müvekkiller ve iş ortlarklıları için; Avukatlık Kanunu başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında her türlü avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar için; iş, sosyal güvenlik vergi vb. mevzuattan kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, web sitesine bilgilendirme amacıyla kişisel veri yerleştirmesi, kurumsal planlamanın yapılabilmesi, işe alım sürecinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

4.   Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Av. Zafer İşeri Avukatlık Bürosu; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Çalışan ve Stajyer Adaylarının
Veri KategorisiVerinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi Ad, soyad, doğum tarihi, medeni durum1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.  
İletişim Bilgisi Telefon numarası, ikamet adresi, e-posta adresi,1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlık bilgisi, *(İşe girişe engel bir hastalığının/engelinin olmadığı gerekçesi ile), başvuruda bulunulan pozisyona engel teşkil edilebilecek ceza mahkumiyeti / tabi olunan güvenlik tedbiri bilgisi  1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2.  Büro tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.
Mesleki Deneyim Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar  1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Hukuki İşlem Mevcut dava bilgisi (İşe iade davası bulunup bulunmadığı gerekçesi ile)  Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
Görsel ve İşitsel Veri Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, kişiye ait fotoğraf1. Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir. 2. Fotoğraf, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Çalışan Adayı Bilgisi Öğrenim durumu, mezun olunan okullar ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgileri, üye olunan kulüpler ve ilgi alanları, iş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler  1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir 2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Diğer Askerlik durumu, ehliyet bilgisi ve maaş beklentisi1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Çalışan ve Stajyerlerin
Veri KategorisiVerinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, medeni durumu, doğum tarihi, imza  1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
İletişim Bilgisi Telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Finans Bilgisi Finansal ve maaş detayları, banka bilgileri1.Banka bilgileri çalışan tarafından verilmektedir. 2.Finansal ve maaş detayları, büro tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir.
Hukuki İşlem İcra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, mevcut dava bilgisi1. İcra takip dosyalarına ilişkin bilgiler tebligat yoluyla elde edilmektedir. 2. Mevcut dava bilgisi işe iade davası bulunup bulunmadığı gerekçesi ile büro tarafından temin edilmektedir.
Özlük Bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2. Büro tarafından temin edilmektedir.
Mesleki Deneyim Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Görsel ve İşitsel Veri Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri1.Fotoğraf çalışan tarafından verilmektedir. 2. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtlarıKapalı devre güvenlik kameraları tarafından ve parmak okuyucu sistem tarafından elde edilmektedir.
İşlem Güvenliği Çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri  IP adresleri, web gezinti hareketleri bilgisayar ve yazılımlar üzerinden elde edilmektedir.
Çalışan Bilgisi Fazla mesai saati, hak edilen izin gün sayısı, işe başlama tarihi bilgisi, izin talep bilgileri, SGK Bilgisi, maaş bilgisi, unvan bilgisi, çıkış mülakat bilgileri1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir. 2. Büro tarafından temin edilmektedir.
Müvekkillerin
Veri KategorisiVerinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi Adı, soyadı, T.C Kimlik noMüvekkillerin kendisi tarafından verilmektedir.
İletişim Bilgisi Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisiMüvekkillerin kendisi tarafından verilmektedir.
Finans Bilgisi Banka hesap bilgileri, IBAN vb.Müvekkillerin kendisi tarafından verilmektedir.
Dava Bilgisi Müvekkil hakkında açılmış veya açılması beklenen dava bilgileri ve karşı taraf bilgileri vs.Müvekkil tarafından tarafından temin edilmektedir.
Müvekkil Adaylarının
Veri KategorisiVerinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi Ad, soyadKişinin kendisi tarafından verilmektedir.
İletişim Bilgisi Telefon, e-posta adresleri, adres bilgisiKişinin kendisi tarafından verilmektedir.
Dava Bilgisi Müvekkil adayı hakkında açılmış veya açılması beklenen dava bilgileri ve karşı taraf bilgileri vs.Kişinin kendisi tarafından verilebilmektedir.  
Ziyaretçilerin
Veri KategorisiVerinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi Ad, soyadZiyaretçinin kendisi tarafından verilmektedir.
Görsel Veri Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleriKapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.
Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Tarafından İlgili Kişilerin
Veri KategorisiVerinin Nereden Elde Edildiği
Fiziksel Mekan Güvenliği Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları, Bina/Ofis Giriş Çıkış Kayıtları  Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.  
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleriKapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, hukuki hizmetlerimizin gereği kapsamında, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Avukatlık Büromuz tarafından yukarıda sayılan “Amaçlar” kapsamında adli, idari vb. kurumlara ve/veya bunlar tarafından yetkili kılınan kişi ya da mercilere, UYAP sistemine, hukuki hizmetlerin gerektirdiği ölçüde üçüncü kişi ve kurumlara (örnek bankalar vb), tevkil yetkimiz dahilinde iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

6.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Av. Zafer İşeri Avukatlık Bürosu tarafından e-posta, internet sitesi, yazılı dökümanlar, fax, fatura, iş başvuru formları, veri sahipleri tarafından sunulan belgeler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik, yazılı ve sözlü olarak toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Kişisel Verilerininiz İşlenme Süresi

Av. Zafer İşeri Avukatlık Bürosu olarak, işlenilen kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde ilgili departmanlarda doğru ve güncel olarak muhafaza etmekteyiz. Bu amaçla kişisel veriler ilgili mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak, işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edilmektedir. Av. Zafer İşeri Avukatlık Bürosu, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

8. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

9. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak veri sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www. www.iseri.av.tr adresinde bulunan “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanarak veya veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Büromuzun bulunduğu “Cumhuriyet Cad. Kök Apt. No:193/4-B Harbiye–Şişli/İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya büromuz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@iseri.av.tr e-mail adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilecektir.