İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEBİ FORMU

  1.GENEL

  Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla AV. ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU tarafından hazırlanmıştır.


  2. BAŞVURU YOLU

  Siz veri sahipleri, KVKK ’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirket’imize, KVKK 'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:


  İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyası ile “Cumhuriyet Cad. Kök Apt. No:193/4-B Harbiye–Şişli/İstanbul” adresine şahsen başvurarak veya noter kanalıyla göndererek,
  İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını info@iseri.av.tr e-posta adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,


  3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

  KVKK’ nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve AV. ZAFER İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:
  Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

  Büromuz ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.


  Çalışan Adayı Stajyer Müvekkil Adayı
  Eski Çalışan Stajyer Adayı Diğer

  4. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

  Veri sahibi olarak, KVKK ’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için talebinizi detaylı olarak belirtiniz.


  Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte Noter tarafından onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

  Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun BÜROMUZ’a ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, BÜROMUZ, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

  Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

  5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

  KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Büronuz tarafından işlenmesine izin veriyorum.


  Cevabın Başvuru Forumunun 3üncü bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum
  Cevabın Başvuru Forumunun 3ünücü bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum


  Başvuru Tarihi  İşbu başvuru formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklardan doğan talepleriniz için düzenlenmiştir. Bu talepler 6698 sayılı Kanun’un 11. ve 13. maddeleri ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesindeki “Başvuru Usulü” kapsamında yürütülmektedir.