Vekaletname Bilgileri

İŞERİ AVUKATLIK BÜROSU VEKÂLETNAME BİLGİLERİ


Vekil Tayin Olunacak Avukatın:


ADI SOYADIBAROSUBARO SİCİL NOTBB SİCİL NOT.C.K. NOADRESİ
Av. Zafer İŞERİİstanbul Barosu300576413357565068822Cumhuriyet Caddesi Kök Apartmanı No: 193 / 4 B 34374 Harbiye Şişli İstanbul
Av.Nahide Esra DANIŞMANİstanbul Barosu4931711059733187334866Cumhuriyet Caddesi Kök Apartmanı No: 193 / 4 B 34374 Harbiye Şişli İstanbul
Av. Tuğçe GÜLEKİstanbul Barosu60318 13889323624637452Cumhuriyet Caddesi Kök Apartmanı No: 193 / 4 B 34374 Harbiye Şişli İstanbul
Av. İlayda SEYDİOĞLUİstanbul Barosu61942 14386927641066394Cumhuriyet Caddesi Kök Apartmanı No: 193 / 4 B 34374 Harbiye Şişli İstanbul
Av. Simge PAPAKÇIİstanbul Barosu62356 14605219952093626Cumhuriyet Caddesi Kök Apartmanı No: 193 / 4 B 34374 Harbiye Şişli İstanbul

Aşağıdaki örnek metin ile herhangi bir notere müracaat edilerek kimlik ibraz etmek suretiyle vekaletname çıkartılabilecektir.

Boşanma veya Mirası red gibi özel yetki gerektiren hallerde ise 2 adet fotoğrafla müracaat edilmesi gerekmektedir. Bir vekaletname ile birden çok kişi vekalet verebilir.

65 Yaşını dolduran yurttaşlar noterdeki iş ve işlemlerini sağlık raporu zorunluluğu olmadan yapabilecektir. Bu kişilerden sağlık raporu yalnızca yaşlılık, hastalık veya dış görünüş itibarıyla yeteneğinden ciddi şüphe duyulması ya da bu konuda ihbar ve şikayette bulunulması durumunda talep edilecektir.

Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi resmi kimlik belgesi ibrazı zorunludur.

Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur. Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler. Yabancı ülkede bu ülke yasalarına göre düzenlenen vekaletnameler, Lahey Anlaşmasına taraf devlet ise Apostil Şerhi içermesi durumunda tercümesiyle birlikte Türkiye’de geçerlidir.

Yabancıların Türk Vatandaşlığı Kazanmaları İçin;

HER TÜRLÜ KAMU VE ÖZEL BANKALARA adıma talepte bulunmaya, belge düzenletmeye, adıma evrak teslim almaya, hesaba ve resmi ödemeleri gerçekleştirmeye, YABACI YATIRIMCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMALARINA İLİŞKİN;  adıma Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile her türlü kamu ve özel kuruluş nezdinde, il müdürlükleri, dış temsilcilikler ya da Genel Müdürlüğe, bu hakkın kullanılmasına ilişkin başvuru yapmaya, taleplerde bulunmaya, evrakları imzalamaya, işlemleri takip ile sonuçlandırmaya, ön başvuru formu ile her türlü evrakı tanzime, keşideye, imzalamaya, gerekli belgeleri her türlü kurum ve kuruluşlardan talep ile ikmale ve ibraza, başvurularla ilgili eksiklikleri tamamlamaya, adıma kamu veya tüzel 3. Kişilere muvafakatname vermeye (müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve/veya katılım fonu ve menkul kıymet kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına, kurumlar arasında paylaşılmasına açık rızayı belirtir  ya da dilediği içerikte),

GENEL DAVA VEKÂLETNAMESİ ÖRNEĞİ

Beni/bizi leh ve aleyhim(iz)de açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış davayı takibe, davayı kabul veya redde veya feragate, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, sulh olmaya, hâkimi reddetmeye, davayı kısmen veya  tamamen ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabule, iade veya reddetmeye, haczi kaldırmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasını teklife, bunlara muvafakate, davadan veya kanun yollarından feragate, karşı tarafı ibra ve davasını kabule,  yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, mirası reddetmeye, adli sicil kaydı çıkartmaya, savcılıklara şikayette bulunmaya ve ceza davaları dahil şikayetten vazgeçmeye, vazgeçmeyi kabule, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi ve hakem tayin, azil ve istimama, karşı tarafça gösterilenleri reddetmeye, protesto ve ihbarname keşidesine, keşide olanlara karşılık vermeye, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, normal ve/veya ihtiyati ve/veya icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve yapılanları kaldırmaya, ihtiyati tedbir, tespit, delil ve eşya hapsi istemeğe ve kaldırmaya ve yine bu tür kararlara itiraza, konkordato talebine ve aleyhine itiraza, iflas istemeğe ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idare azası tayin ve azline, reddi hakim talebinde bulunmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, Anayasa Mahkemesi’nde, İcra Dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Tapu Müdürlükleri, Nüfus Müdürlükleri ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takip ve gerekli işlemleri yaptırmaya, tapu müdürlüklerinden tapu senedi talep etmeye ve almaya, tapu kayıtlarını talep etmeye ve almaya, işlemleri intaca, murafaaya, nakli davaya, istinaf yoluna başvurmaya, temyizi davaya ve/veya temyizden feragate, tashihi karar, iade-i muhakeme ve kararın düzeltilmesini istemeye, istinaf ve temyiz talebinde bulunmama konusunda takdiri vekilde olmak üzere yetki kullanmaya, karar ve hükümlerin tavzihi talebinde bulunmaya, hakim, bilirkişi, hakem, şahit ve katipleri şikayete ve redde, Avukatlık Kanunu Md. 35/a , tahkim, arabuluculuk, uzlaşma vb. her türlü alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, görüşmelere katılmaya, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, mal beyanında bulunmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza, feragati davayı, temyizi kabule, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye, tebliğ ve tebellüğe, takas, mahsup beyan ve def-ilerinde bulunmaya, yapılacak icrai satış ve ihalelere adıma iştirake, geçici, kati veya diğer teminatları adıma yatırmaya, veya muaf tutulma talebinde bulunmaya, pey sürmeye, fiyat arttırma ve kırmaya, fazlaları ve teminatları geriye talep ve almaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaatla sabıka sicil kayıtlarımı talep ve elden almaya, sabıka sicilimdeki kayıtların terkinini talep ve terkine, Nüfus Müdürlüklerine müracaatla nüfus kayıtlarımı talep ve elden almaya, bu hususlarda dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri, Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye, Sosyal Sigortaların tüm birimlerinde, Tapu Müdürlüğü, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü, Bağ-Kur, Emniyet Müdürlüğü ve bağlı şubeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, Adli Sicil Müdürlüğü, özel idare ve belediyelerde ve tüm resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, başvuruları yapmaya, tapu belge asıllarını almaya, tapu senedi teslim almaya, Belediye Vaziyet Planlarını, çap ve imar durumlarını ikmal etmeye,  almaya, Yerleşim Planlarının çıkartılmasını istemeye, teslim almaya,  işlemlerimi takip ve intaca gerekli evrak, belge, izin ve ruhsatnameleri almaya, her türlü vergi, ceza ve faizlerinden dolayı itirazlarda bulunmaya, temyiz, uzlaşma komisyonlarında beni temsile, teftişler vermeye, S.S.K. ile ilgili işleri takibe, şirket kuruluşu hakkında  her türlü işlemi yapmaya, Ticaret Sicil Müdürlükleri’ne müracaat etmeye, Vergi Daireleri’ne müracaatta bulunmaya, her türlü kamu ve özel bankalara adıma talepte bulunmaya, adıma belge düzenlenmesini talep etmeye, bu ve her türden evrakı teslim almaya, hesaba ve resmi ödemeleri gerçekleştirmeye, her türlü kamu ve özel bankalara adıma talepte bulunmaya, belge düzenletmeye, adıma evrak teslim almaya, hesaba ve resmi ödemeleri gerçekleştirmeye, yabacı yatırımcıların türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin;  adıma nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü ile her türlü kamu ve özel kuruluş nezdinde, il müdürlükleri, dış temsilcilikler ya da genel Müdürlüğe, bu hakkın kullanılmasına ilişkin başvuru yapmaya, taleplerde bulunmaya, evrakları imzalamaya, işlemleri takip ile sonuçlandırmaya, ön başvuru formu ile her türlü evrakı tanzime, keşideye, imzalamaya, gerekli belgeleri her türlü kurum ve kuruluşlardan talep ile ikmale ve ibraza, başvurularla ilgili eksiklikleri tamamlamaya, adıma kamu veya tüzel 3. Kişilere muvafakatname vermeye (müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve/veya katılım fonu ve menkul kıymet kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına, kurumlar arasında paylaşılmasına açık rızayı belirtir  ya da dilediği içerikte) tevkil, teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak, Cumhuriyet Caddesi Kök Apartmanı No: 193 / 4 B 34374 Harbiye Şişli İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Barosu‘nun 30057 sicil no’lu avukatı Av. Zafer İŞERİ’yi (T.C. # 57565068822), sigortalı olarak çalışan Av. Nahide Esra DANIŞMAN (T.C. # 33187334866), sigortalı olarak çalışan Av. Tuğçe GÜLEK’i (T.C. # 23624637452), sigortalı olarak çalışan Av. İlayda Nevin SEYDİOĞLU’nu (27641066394), sigortalı olarak çalışan Av. Simge PAPAKÇİ’yi (T.C: # 19952093626) vekil nasp ve tayin ettim/ettik.

VEKİL EDEN :

Adres :

WORD DOSYASI OLARAK İNDİR

GENEL DAVA VEKÂLETNAMESİ ÖRNEĞİ


Beni/bizi leh ve aleyhim(iz)de açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış davayı takibe, davayı kabul veya redde veya feragate, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, sulh olmaya, hâkimi reddetmeye, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabule, iade veya reddetmeye, haczi kaldırmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasını teklife, bunlara muvafakate, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, davadan veya kanun yollarından feragate, karşı tarafı ibra ve davasını kabule,  yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, mirası reddetmeye, adli sicil kaydı çıkartmaya, savcılıklara şikayette bulunmaya ve ceza davaları dahil şikayetten vazgeçmeye, vazgeçmeyi kabule, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi ve hakem tayin, azil ve istimama, karşı tarafça gösterilenleri reddetmeye, protesto ve ihbarname keşidesine, keşide olanlara karşılık vermeye, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, normal ve/veya ihtiyati ve/veya icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve yapılanları kaldırmaya, ihtiyati tedbir, tespit, delil ve eşya hapsi istemeğe ve kaldırmaya ve yine bu tür kararlara itiraza, konkordato talebine ve aleyhine itiraza, iflas istemeğe ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idare azası tayin ve azline, reddi hakim talebinde bulunmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, Anayasa Mahkemesi’nde, İcra Dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Tapu Müdürlükleri, Nüfus Müdürlükleri ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takip ve gerekli işlemleri yaptırmaya, işlemleri intaca, murafaaya, nakli davaya, temyizi davaya ve/veya temyizden feragate, tashihi karar, iade-i muhakeme ve kararın düzeltilmesini istemeye, temyiz talebinde bulunmama konusunda takdiri kendisinde olmak üzere yetki kullanmaya, karar ve hükümlerin tavzihi talebinde bulunmaya, hakim, bilirkişi, hakem, şahit ve katipleri şikayete ve redde, arabuluculuk ve uzlaşma vb. alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, görüşmelere katılmaya, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, mal beyanında bulunmaya, arabuluculuk görüşmelerine katılmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza, feragati davayı, temyizi kabule, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye, tebliğ ve tebellüğe, takas, mahsup beyan ve def-ilerinde bulunmaya, yapılacak icrai satış ve ihalelere adıma iştirake, geçici, kati veya diğer teminatları adıma yatırmaya, veya muaf tutulma talebinde bulunmaya, pey sürmeye, fiyat arttırma ve kırmaya, fazlaları ve teminatları geriye talep ve almaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaatla sabıka sicil kayıtlarımı talep ve elden almaya, sabıka sicilimdeki kayıtların terkinini talep ve terkine, Nüfus Müdürlüklerine müracaatla nüfus kayıtlarımı talep ve elden almaya, bu hususlarda dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri, Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye, Sosyal Sigortaların tüm birimlerinde, Tapu Müdürlüğü, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü, Bağ-Kur, Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, Adli Sicil Müdürlüğü, özel idare ve belediyelerde ve tüm resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, işlemlerimi takip ve intaca gerekli evrak, belge, izin ve ruhsatnameleri almaya, her türlü vergi, ceza ve faizlerinden dolayı itirazlarda bulunmaya, temyiz, uzlaşma komisyonlarında beni temsile, teftişler vermeye, S.S.K. ile ilgili işleri takibe, şirket kuruluşu yapmaya, bu konuda her türlü işlemi yapmaya, bu konuda her türlü Ticaret Sicil Müdürlükleri’ne müracaat etmeye, Vergi Daireleri’ne müracaatta bulunmaya, tevkil, teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak, Cumhuriyet Caddesi Kök Apartmanı No: 193 / 4 B 34374 Harbiye Şişli İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Barosu‘nun 30057 sicil no’lu avukatı Av. Zafer İŞERİ’yi, sigortalı olarak çalışan Av.Nahide Esra DANIŞMAN (T.C. Kimlik No: 33187334866), sigortalı olarak çalışan Av. Tuğçe GÜLEK (T.C. Kimlik No:23624637452), sigortalı olarak çalışan Av. Simge PAPAKÇI (T.C. Kimlik No: 19952093626) , sigortalı olarak çalışan Av. İlayda SEYDİOĞLU (T.C. Kimlik No: : 27641066394) vekil nasp ve tayin ettim/ettik.

VEKİL EDEN :

Adres :

WORD DOSYASI OLARAK İNDİR