Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik

Yargıtay’a Göre Fiziksel/Psikolojik Şiddet Mobbing Kriterleri
15 Haziran 2020
Konkordato ve İşçi Alacakları
15 Haziran 2020

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik

Döviz kurları üzerinden düzenlenen sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesi, Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla zorunlu hale getirilmiştir. Bu kararla birlikte; Türkiye’de yerleşik kişilerin bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları yasaklanmıştır. Artık Türkiye’de yerleşik kişiler, 85 sayılı kararda yer alan düzenlemeler ve istisnalar çerçevesinde Türk Lirası üzerinden sözleşme imzalamak zorundadır. Bu itibarla 13.09.2018 tarihinden itibaren sözleşmelerin Türk Lirasıyla değil de döviz cinsiyle akdedilmesi durumunda imzalanacak olan sözleşmeler Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara muhalefet oluşturacaktır.
Bunun yanı sıra, 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara eklenen geçici maddeyle birlikte yürürlükte olan ve döviz cinsiyle akdedilen sözleşmelerin 30 (otuz) gün içerisinde Türk Lirası olarak yeniden düzenlenmesi şartı getirilmiştir. 32 sayılı eklenen geçici madde aynen şöyledir;
Geçici Madde 8: Bu kararın 4. Maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.
Konuya ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu kararın dışarıda yerleşik kişilere uygulanmayacak olmasıdır. 32 sayılı karara göre dışarıda yerleşik kişiler, Türkiye’de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda Türkiye’de yerleşik sayılmayan yabancı şirketlerle imzalanan sözleşmeler bu 85 sayılı karar kapsamında değillerdir. Ayrıca bakanlıkça belirlenecek olan haller de istisna tutulmuştur.
13 Eylül 2018 Tarihli ve 30534 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı görüntülemek için tıklayınız.

Comments are closed.