Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Edilecek Veri Sorumlularına İlişkin KVKK Kararı Yayımlandı

Engelsiz Adliyelerle, Hukukta Engel Kaldırılıyor
15 Haziran 2020
Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları Nelerdir?
15 Haziran 2020

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Edilecek Veri Sorumlularına İlişkin KVKK Kararı Yayımlandı

Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünden istisna edileceklere dair KVKK Kararı 15.05.2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurul’un 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı ekindeki listeye göre;1- Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,2- Noterler,3- Dernekler, vakıflar ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,4- Siyasi partiler,5- Avukatlar,6- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler, Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutuldu.Bankalar ve diğer finansal kuruluşları Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan kişiler arasında yer almadığı için bu Kararla birlikte bankalar ve diğer finansal kuruluşlarının  VERBİS’e kayıt yükümlülüğü kesinleşmiş oldu.Hali hazırda VERBİS’in test çalışması devam ediyor. KVKK internet sitesinde konuya ilişkin 05.01.2018 tarihinde yapılan duyuruda, VERBİS’in hizmete açılması ve Kurul tarafından Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için bir başlangıç tarihi belirlenerek kamuoyu ile paylaşılması akabinde Sicile kayıt yükümlülüğünün başlayacağı belirtmişti. KVKK tarafından Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için henüz bir başlangıç tarihi belirlenmediğinden bu aşamada kayıt ile ilgili bir işlem yapılması gerekmiyor. Ancak, aşağıda detayı verildiği üzere kayıt yükümlülüğünün başlangıcından önce veri sorumlularınca İrtibat Kişisi atanması, “Kişisel veri işleme envanteri” ve bu kişisel veri işleme envanterine uygun olarak “kişisel veri saklama ve imha politikası” hazırlanması gibi hazırlıkların yapılması gerekiyor.İRTİBAT KİŞİSİ ATAMASIKurul tarafından kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihi ilan edilinceye kadar, veri sorumlularınca (tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir),  Sicile kayıt ve diğer işlemler için bir İrtibat Kişisi atanması gerekiyor.İlgili mevzuat uyarınca İrtibat Kişisi, veri sorumlularını temsile yetkili sayılmıyor. İrtibat kişileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlularının yükümlülükleriyle ilgili olarak, KVKK ile kurulacak iletişimden ve ilgili kişilerin (kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin) veri sorumlularına yöneltecekleri taleplerin cevaplandırılması konusundaki iletişimden sorumlu kabul ediliyorlar.Öte yandan, Yönetmeliğin 11/1 fıkrasındaki hükümler çerçevesinde irtibat kişisi görevlendirmesinin Yönetim Kurulu Kararı ile yapılması gerektiği anlaşılıyor.VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKVeri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin yükümlülükleriMADDE 11 – (1) Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.…(4) Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler Sicile kayıt sırasında irtibat kişisi bilgilerini Sicile işlerler. İrtibat kişisi veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir. İrtibat kişisi, ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimi sağlar.(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi, üst düzey yönetici tarafından Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla belirlenerek Sicile kaydı yapılan daire başkanı veya üstü yöneticidir.”Kanun’un 16 ncı maddesi gereği veri sorumlusu veya veri sorumlusu temsilcisinin adı soyadı ve adresi ile irtibat kişisinin adı soyadı ve adresi bilgisi ilgili kişilerce gerektiğinde başvuru yapılabilmesi için yayımlanmak zorunda olduğundan VERBİS’te bu bilgilerin yer alması gerekiyor.

Comments are closed.