Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları Nelerdir?

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Edilecek Veri Sorumlularına İlişkin KVKK Kararı Yayımlandı
15 Haziran 2020
Şirket Birleşme Ve Satın Almalarında Hukuki Süreçler Nasıldır?
15 Haziran 2020

Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları Nelerdir?

Kişisel verilerin işlenmesi şartları, KVK ‘nın belirlediği standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu noktada öncelikle kısa bir şekilde Kişisel Veri Nedir, Neler Kişisel Veri kapsamına girer konularında bilgilendirme yapmak isteriz.’Kişisel Veri’’, KVK’nın 3. maddesinde kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, kişisel verileri kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, SGK numarası, pasaportnumarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IPadresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler olarak tanımlamıştır.KVK’nın madde gerekçesinde ayrıca kişi ile bağlantı kurulabilecek verilerinde bu kapsamda değerlendirileceği baz alınmıştır.Peki Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?Başkası tarafından bilinmesi halinde kişinin mağdur olabileceği veya ayrımcılıkla karşılaşabileceği   nitelikle olan ve bu nedenle daha fazla korumaya ihtiyaç duyulan kişisel verilere özel nitelikli kişisel veri denmektedir.Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları Nelerdir?Kişisel verilerin işlenmesi şartlarının temelinde açık rıza kavramı yatmaktadır. Açık rıza kavramı, KVK’nın 3. maddesinde belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak belirlenmiştir.KVK’nın 5. maddesi uyarınca;• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Yukarıda sayılan şartlardan birinin varlığı halinde, kişisel verilerin işlenmesi hususunda ilgili kişinin açık rızasının alınması kuralı aranmayacağından bu haller açık rıza alınmasının istisnası olarak kabul edilecektir.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Açık Rıza Nasıl Alınır?Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrasında, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Açık rıza, 6698 sayılı Kanun’da hem özel nitelikli kişisel veriler, hem de özel nitelikli olmayan kişisel veriler bakımından temel hukuka uygunluk sebebi olarak öngörülmüştür.Açık rıza, uluslararası metinlerde de kendine yer bulan önemli bir kavramdır. Kanun’un gerekçesinde de belirtildiği gibi, 95/46 EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine göre açık rıza; ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı şeklinde anlaşılmalıdırKanunun 3. maddesinde yer verilen açık rıza tanımı kapsamında, açık rızanın 3 unsuru bulunmaktadır: 5a- Belirli bir konuya ilişkin olması,b- Rızanın bilgilendirmeye dayanması,c- Özgür iradeyle açıklanması.

Comments are closed.