Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Türk Patent ve Marka Kurumunun 2019 yılına ilişkin ücret tarifesi
22 Haziran 2020
Siber Zorbalık ve Hukuk
22 Haziran 2020

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ


Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

12 Ocak 2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazete ile Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in aşağıda yer alan 4. Maddesi, bankanın sorumlu olduğu miktar yönünden 1.600,00-TL olan ifade 2.030,00-TL olarak değiştirilmiştir.“Bankanın sorumlu olduğu miktarMADDE 4 :(1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,1) Çek bedeli binaltıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise binaltıyüz Türk Lirası,2) Çek bedeli binaltıyüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,1) Çek bedeli binaltıyüz Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı binaltıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,2) Çek bedeli binaltıyüz Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak binaltıyüz Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür.”Yine aynı tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “dokuzyüzkırk Türk Lirası” ibareleri “binikiyüzellibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.“GEÇİCİ MADDE 2:(1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için dokuzyüzkırk Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için dokuzyüzkırk Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.”

Comments are closed.