FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
22 Haziran 2020
İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ
22 Haziran 2020

FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yapımcılar ile ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olan “Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik” 15/10/2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre; ortak yapım başvurusu, yerli yapımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin  Sinema Genel Müdürlüğüne iletilmesi suretiyle yapılacaktır. Bakanlık başvuruları değerlendirirken; yapımcıların yeterli teknik ve mali olanaklara sahip olması ve yerli yapımcının ilgili alan meslek birliğine üye olması gibi ölçütleri göz önünde bulunduracaktır.

Başvurunun uygun bulunması halinde geçici ortak yapım belgesi başvuru sahibine iletilir. Ortak yapım belgesi, Bakanlıkça belirlenen belgeler ile filmin nihai kopyasının Bakanlığa teslim edilmesinden sonra verilir. Yerli yapımcı, film tamamlandıktan sonra; filmin dili Türkçe ise dijital sinema paketi formatındaki nihai kopyasını, film yabancı dilde ise orijinal ve Türkçe altyazılarını içeren dijital sinema paketi formatındaki nihai kopyasını teslim etmekle yükümlüdür. Filmin teslim edilmemesi halinde yerli yapımcı yeni bir proje için ortak yapım başvurusunda bulunamaz.

Yönetmelikte yabancı yapımcılar için çekim izni alınması gerektiği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre başvurular Genel Müdürlüğe çekimlerin başlamasından en az on iş günü önce yapılmalıdır. Başvurulardan uygun bulunanlar için başvuruda belirtilen süre boyunca geçerli olacak izin belgesi düzenlenecektir.

Yerli yapımcılar açısından ise çekim bildirimi gerektiği düzenlenmiştir. Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapacaktır.

YÖNETMELİKKültür ve Turizm Bakanlığından:FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLARHAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yapımcılar ile ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ortak yapımların niteliklerine, ortak yapım başvurusuna ve değerlendirilmesine ilişkin hükümler ile Türkiye’de çekilecek sinema ve dizi filmleri için izin verilmesine, film çekim ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri ile 7/4/2004 tarihli ve 5115 sayılı Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,b) Çok taraflı ortak yapım: Çok taraflı ortak yapım sözleşmeleri çerçevesinde yerli ve yabancı en az üç ortak yapımcı tarafından üretilen sinema filmini,c) Genel Müdürlük: Sinema Genel Müdürlüğünü,ç) İkili ortak yapım: İkili veya çok taraflı ortak yapım sözleşmeleri çerçevesinde yerli ve yabancı iki yapımcının birlikte ürettiği sinema filmini,d) Ortak yapımcı: Bir ortak yapım sinema filmini meydana getirmek için bir araya gelmiş yapımcıları,e) Sinema filmi: Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen belgesel, kurgu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu veya konusuz, uzun veya kısa metrajlı, tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden ibaret filmleri,f) Ticari amaçlı film: Maddi kazanç elde etmek amacıyla üretilen sinema ve dizi filmleri,g) Yabancı yapımcı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişiler ve Türk mevzuatına göre kurulmayan tüzel kişileri,ğ) Yapımcı: Filmin ilk tespitini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,h) Yerli yapımcı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapımcıları veya ilgili mevzuata göre kurulmuş tüzel kişileri,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMOrtak Yapımlara İlişkin HükümlerOrtak yapım esaslarıMADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek ortak yapımlar aşağıdaki nitelikleri taşımak zorundadır:a) İkili ortak yapımlarda, tarafların finansal katılım payı %10’dan az olamaz.b) Çok taraflı ortak yapımlarda tarafların finansal katılım payı %5’ten az, %80’den çok olamaz.c) Ortak yapım sinema filmlerinin jeneriklerinde, tanıtım ve reklamlarında ortak yapımcı ülkelerin her birinin adının belirtilmesi gerekir.(2) Filmin nihai kopyası, tarafların müştereken kararlaştırdıkları yerde saklanır ve taraflar bu kopyaya erişim hakkına sahiptir.(3) Aksi kararlaştırılmadıkça;a) Film, uluslararası festivallere ve yarışmalara finansal katılım payı en çok olan ortak yapımcının ülkesi adına katılır.b) Eşit finansal katılımla üretilen filmler uluslararası festivallere ve yarışmalara yönetmenin ülkesi adına katılır.(4) Kota uygulayan bir ülkeye ihraç edilmesi halinde ortak yapım;a) Finansal katılım payı yüksek olan ülkenin kotasına,b) Eşit finansal katılımla üretilmesi halinde en iyi koşullarda ihraç edebilecek ülkenin kotasına,c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümlerin dışındaki durumlarda yönetmenin ülkesinin kotasına,dâhil edilir.Ortak yapım başvurusuMADDE 6 – (1) Ortak yapım başvurusu, yerli yapımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesi suretiyle yapılır.(2) Başvuru belgeleri Genel Müdürlükçe incelenir. İnceleme sonucunda tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Eksik belgeleri on beş iş günü içerisinde tamamlanmayan projeler değerlendirmeye alınmaz.(3) İnsan onuruna aykırı, pornografik içerik barındıran, ayrımcılığı, nefreti, şiddeti destekleyen projeler değerlendirmeye alınmaz.(4) Finansal katılım payı en fazla olan ortak yapımcının ülkesinin yetkili kurumundan geçici ortak yapım belgesi alınmaksızın yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.DeğerlendirmeMADDE 7 – (1) Bakanlık başvuruları değerlendirirken;a) Yapımcıların yeterli teknik ve mali olanaklara sahip olması,b) Yerli yapımcının ilgili alan meslek birliğine üye olması,gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.(2) Başvurunun uygun bulunması halinde geçici ortak yapım belgesi başvuru sahibine iletilir. Ortak yapım belgesi, Bakanlıkça belirlenen belgeler ile filmin nihai kopyasının Bakanlığa teslim edilmesinden sonra verilir.Ülkeye girişMADDE 8 – (1) Bakanlık; gerekli gördüğü hallerde sinema ve dizi filmlerinin Türkiye’de gerçekleştirilecek çekimlerinde çalışacak yabancıların yurda giriş çıkışı ve çalışma izni ile filmin yapımında kullanılacak malzemelerin yurda giriş çıkışı konusunda ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunabilir.Filmin teslimiMADDE 9 – (1) Yerli yapımcı, film tamamlandıktan sonra;a) Filmin dili Türkçe ise dijital sinema paketi formatındaki nihai kopyasını,b) Film yabancı dilde ise orijinal ve Türkçe altyazılarını içeren dijital sinema paketi formatındaki nihai kopyasını,teslim etmekle yükümlüdür.(2) Filmin teslim edilmemesi halinde yerli yapımcı yeni bir proje için ortak yapım başvurusunda bulunamaz.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇekim İzni ve Bildirimi ile Film Çekim Koordinasyon KomisyonuYabancı yapımcılar için çekim izniMADDE 10 – (1) Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılara çekim izinleri Genel Müdürlük tarafından verilir.(2) Yabancı yapımcılar için çekim izni başvuru formu ve belgeleri Bakanlıkça belirlenir.(3) Başvurular Genel Müdürlüğe çekimlerin başlamasından en az on iş günü önce yapılır.(4) Başvurulardan uygun bulunanlar için başvuruda belirtilen süre boyunca geçerli olacak izin belgesi düzenlenir ve başvuru sahibine iletilir.(5) Alınan çekim izni, çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan, izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.Yerli yapımcılar için çekim bildirimiMADDE 11 – (1) Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar.(2) Yerli yapımcılar için çekim bildirimi başvuru formu ve belgeleri Bakanlıkça belirlenir.(3) Çekim bildirimi, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda o mahallin bağlı olduğu kamu kurumu veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.Mihmandar çalıştırılmasıMADDE 12 – (1) Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı film çekimlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı en az bir mihmandarın çalıştırılması veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ticaret şirketlerinden hizmet alınması zorunludur.Çekim izninin iptali ile çekimlerin durdurulmasıMADDE 13 – (1) Yabancı yapımcılar için verilen çekim izni, başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde verildiği yetkili makam tarafından iptal edilir ve çalışmalar durdurulur.(2) Yerli yapımcılar tarafından yapılan çekim bildiriminde beyan edilen bilgi ya da belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde, çalışmalar çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğince durdurulur.Film Çekim Koordinasyon KomisyonuMADDE 14 – (1) Ülkemizde gerçekleştirilecek film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve çözümlerin tespiti, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile film çekim ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının belirlenmesini teminen Bakanlıkça ihtiyaç duyulan illerde Film Çekim Koordinasyon Komisyonu oluşturulur.(2) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu;  ilin valisi ya da il valisi tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısının başkanlığında, Bakanlık temsilcisi, büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediyesi temsilcisi, diğer illerde belediye temsilcisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü temsilcileri ile sinema alanında faaliyet gösteren yapımcı meslek birlikleri temsilcilerinden oluşur. Yapımcı meslek birlikleri temsilcisi sayısı üçü geçemez.(3) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu ihtiyaç duyulan hallerde, görüşlerine başvurmak üzere diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini toplantıya davet edebilir.(4) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu, sinema ve dizi filmlere yönelik film çekim ücret tarifesini ve çekim güvenliğine ilişkin esasları belirler. Komisyon, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır ve en az altı üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.(5) Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.(6) Tarifede belirlenen ücret, çekim yapılan yerden/alandan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının ya da mahalli idarelerin muhasebe birimlerinin ilgili hesaplarına yatırılır.  Çekim yapılan yerden/alandan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının, merkezî yönetim bütçesine dâhil kamu kurum ve kuruluşları olması durumunda, ücret tutarı genel bütçeye gelir kaydedilir.(7) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu kurulan illerde, komisyonca tarife belirlenmesinden önce yapılan film çekim başvuruları hariç olmak üzere daha önce belirlenmiş tarifeler uygulanmaz.(8) Film Çekim Koordinasyon Komisyonu yılda en az bir defa toplanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerHüküm bulunmayan hallerMADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 16 – (1) 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.YürürlükMADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Comments are closed.