SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Temel Kavramları Nelerdir?
22 Haziran 2020
FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
22 Haziran 2020

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesi amacıyla düzenlenmiş olan “Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” 15/10/2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Destek türleri; animasyon, belgesel, ilk uzun metrajlı kurgu film, kısa film yapımları ve çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı sinema film yapım ile yerli film gösterim olarak belirlenmiştir.

Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından destek türlerine göre Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi suretiyle yapılacaktır.

Başvuru sahibinin aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alması mümkün değildir. Başvurular, kurul tarafından yönetmelikte belirtilen esaslara göre incelenecek olup uygun bulunan başvurulara destek verilecektir. Her destek türü için destek tutarı ve ödeme esasları yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

YÖNETMELİKKültür ve Turizm Bakanlığından:SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİHAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, destek türlerine, başvuru şartlarına, Destekleme Kurulları ile Komisyonlara,  değerlendirme ölçütlerine ve destek alanın yükümlülüklerine yönelik hükümleri kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı, 8 inci, 9 uncu ve geçici 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,c) Dizi film: Düzenli veya belirli aralıklarla birbirinin devamı olacak şekilde karasal, uydu, kablo, sayısal ve diğer ortamlarda yayınlanan ve çoğunlukla aralarında konu bütünlüğü olan bölümlerden oluşan filmleri,ç) Genel Müdürlük: Sinema Genel Müdürlüğünü,d) Harcama belgesi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan ve iş, mal veya hizmet alımlarında işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgeyi,e) İnceleme ve Kabul Komisyonu: Desteklenen projelerin başvuru dosyasında taahhüt edilen içeriğe ve sözleşmede belirtilen teknik şartlara uygunluğunun tespiti için Genel Müdürlükçe üç personelden oluşturulan komisyonu,f) Kanun: 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu,g) Komisyon: Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonunu,ğ) Kurgu film: Yaratıcı bir fikre dayalı olarak, sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen filmleri,h) Kurul: Destekleme kurullarını,ı) Meslek birlikleri: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kurulan tüzel kişiliği haiz kuruluşları,i) Sinema filmi: Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen belgesel, kurgu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu veya konusuz, uzun veya kısa metrajlı, tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden ibaret filmleri,j) Sinema salonu gösterimi: Sinema filminin sinema salonlarında herhangi bir etkinliğe bağlı olmaksızın en az yedi gün olmak üzere ticari amaçla temsili ve umuma arzını,k) Yerli film: Yerli yapımcı tarafından gerçekleştirilen ya da ortak yapım olması durumunda yerli yapımcının büyük ortak olduğu filmleri,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMDestekleme Kurulları ve KomisyonDestekleme kurulları ve çalışma usulüMADDE 5 – (1) Animasyon film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, kısa film yapım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metrajlı sinema film yapım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek, desteklenecek olanları ve destek tutarını belirlemek üzere ihtisas alanlarına göre sayısı dördü geçmemek üzere Bakanlıkça destekleme kurulları oluşturulur.(2) Kurullar, ilgili alan meslek birlikleri tarafından belirlenecek dört sektör temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecileri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında eğitim veren bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından Bakanlık tarafından belirlenecek üç üye ve bir Bakanlık temsilcisi olmak üzere sekiz üyeden oluşur. Bakanlık temsilcisi kurulun başkanıdır.(3) Kurulların meslek birlikleri tarafından belirlenecek temsilcilerinin, Bakanlığın talep tarihinden itibaren on beş gün içinde bildirilmemesi halinde bu üyeler meslek birlikleri üyeleri arasından Bakanlıkça seçilir.(4) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bakanlık temsilcisi dışındaki üyeler iki dönem üst üste seçilemezler. Kurul toplantılarına iki defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer.(5) Kurul üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde yeni üye bir önceki üyenin kalan süresini tamamlar.(6) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde belirlediği üyeleri ve Bakanlık temsilcisini değiştirebilir.(7) Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz. Kurul üyeleri üye olmadan önce destek aldıkları projelere ilişkin kurul gündeminde yer alan değerlendirmelere katılamazlar.(8) Kurullar en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kurul kararları Bakan onayı ile yürürlük kazanır. Onaylanmayan kararlar yeniden değerlendirilmek üzere kurullara iade edilir. Kurulların son kararı Bakan onayına tekrar sunulur, bu durumda da onaylanmayan kararlar geçersiz sayılır.(9) Kurul kararları yürürlüğe girdikten sonra Bakanlıkça duyurulur.(10) Kurul, gündemine aldığı başvurulardan gerekli gördüklerinin bir sonraki kurul gündeminde yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.(11) Kurul üyelerine, yılda dört toplantıdan fazla olmamak üzere her toplantı günü için (5300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden Bakanlık bütçesinden toplantı ücreti ödenir. Kurul üyelerinin toplantılara ilişkin yol ve konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanır.Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu ve çalışma usulüMADDE 6 – (1) Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere; Bakan Yardımcısı, Sinema Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü, ilgili alan meslek birlikleri tarafından önerilen sektör temsilcileri arasından Bakanlık tarafından belirlenen iki üye, film yapımcıları, dağıtımcıları ve yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri arasından Bakanlık tarafından belirlenen iki üye olmak üzere sekiz üyeden oluşan Komisyon oluşturulur.(2) Bakan Yardımcısı Komisyonun başkanıdır. Komisyon en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.(3) Bakanlıkça belirlenen Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu üyeler iki dönem üst üste seçilemezler.(4) Bakanlıkça belirlenen Komisyon üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde yeni üye bir önceki üyenin kalan süresini tamamlar. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde üyeleri değiştirebilir.(5) Komisyon üyeleri, görev süreleri boyunca Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.(6) Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlük kazanır. Onaylanmayan kararlar yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iade edilir. Komisyonun son kararı Bakan onayına tekrar sunulur, bu durumda da onaylanmayan kararlar geçersiz sayılır.(7) Komisyon kararları yürürlüğe girdikten sonra Bakanlıkça duyurulur.(8) Komisyon üyelerinin toplantılara ilişkin yol ve konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanır.Destekleme kurullarının ve komisyonun sekretarya hizmetleriMADDE 7 – (1) Kurulun ve Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.(2) Genel Müdürlük;a) Başvurulara ilişkin bilgi ve belgeleri inceler,b) İnceleme sonucunda tespit edilen eksiklerin giderilmesini talep eder,c) Kurul ve Komisyon gündemini hazırlar,ç) Kurul ve Komisyon toplantı tarihlerini sinema alanında faaliyet gösteren uluslararası destek fonlarının başvuru ve karar tarihlerini de dikkate alarak belirler.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDesteklemeDestek türleriMADDE 8 – (1) Destek türleri şunlardır:a) Animasyon film yapım desteği: Süresi otuz dakikanın altında olan, ağırlıklı olarak canlandırma tekniğinin kullanıldığı, sinema sanatına özgü dil, teknik ve yöntemlerle oluşturulan iki veya üç boyutlu filmler için verilen destektir.b) Belgesel film yapım desteği: Bilimsel, güncel, tarihî, doğal ve benzeri olgu veya düşüncenin sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile araştırıldığı, anlatıldığı ve kurgulandığı filmler için verilen destektir.c) Çekim sonrası desteği: Bakanlıktan destek almamış, çekimleri tamamlanmış sinema filmlerinin görüntü, ses ve benzeri işlemleri için filmin yapımcısına verilen destektir.ç) Dağıtım ve tanıtım desteği: Sinema filminin yurt dışı veya Bakanlıktan destek almamış sinema filminin yurt içi tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklenmesi amacıyla filmin yapımcısına verilen destektir.d) Dizi film desteği: Yurt dışına satışı gerçekleştirilen ve ülke tanıtımına katkı sağlayan yerli dizi film projeleri için dizi filmin yapımcısına verilen destektir.e) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği: Uzun metrajlı kurgu filmin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşamasının desteklenmesi amacıyla ilk uzun metrajlı kurgu filmini gerçekleştirecek olan yönetmene verilen destektir.f) Kısa film yapım desteği: Süresi otuz dakikanın altında olan filmler için verilen destektir.g) Ortak yapım desteği: Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı ortak yapım anlaşmaları ile içinde ortak yapıma ilişkin hükümler bulunan diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortak yapım olarak kabul edilen ve yerli yapımcının küçük ortak olduğu uzun metrajlı sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşamasının desteklenmesi amacıyla yerli ortak yapımcıya verilen destektir.ğ) Proje geliştirme desteği: Çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj sinema filmlerinin çekim aşamasına kadar yapılan her türlü araştırma ve geliştirme faaliyeti için yapımcıya verilen destektir.h) Senaryo ve diyalog yazımı desteği: Uzun metrajlı kurgu film senaryosu yazımı için senaryo ve diyalog yazarına verilen destektir.ı) Uzun metrajlı sinema film yapım desteği: Uzun metrajlı sinema filmlerinin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşamasının desteklenmesi amacıyla yapımcıya verilen destektir.i) Yerli film gösterim desteği: Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak yapım uzun metrajlı sinema filmlerinin seyirci ile buluşabilmesi amacıyla sinema salonu işletmecisine verilen destektir.j) Yabancı film yapım desteği: Bir kısmı ya da tamamı Türkiye’de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösteriminin yapılabilir hale getirilmesine kadar geçen aşamalarının desteklenmesi amacıyla ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın %30’unu aşmamak üzere yerli ortak yapımcıya ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya verilen destektir.Destek türlerine ilişkin başvurularMADDE 9 – (1) Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından destek türlerine göre Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi suretiyle yapılır.(2) Başvuru belgeleri Genel Müdürlükçe incelenir. İnceleme sonucunda tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Eksik belgeleri tamamlanmayan projeler toplantı gündemine alınmaz.(3) Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul veya Komisyon gündemine alınmaz.(4) Aynı başvuru döneminde aynı destek türünde birden fazla destek başvurusu yapılamaz.(5) Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz.(6) Desteklenmesi uygun bulunmayan projelere ilişkin fiziki nitelikteki başvuru belgeleri, Kurul veya Komisyon kararının duyurulma tarihinden itibaren altı ay içerisinde teslim alınmadığı takdirde imha edilir.Değerlendirme ölçütleriMADDE 10 – (1) Kurul, başvuruları bütçe imkânları dâhilinde;a) Projenin özgünlüğü,b) Projenin kültürel, sanatsal ve estetik açıdan niteliksel değer taşıması,c) Projenin ülkemizin ve milli kültürümüzün tanıtımına katkısı,ç) Projenin ulusal ve uluslararası dolaşım potansiyeli,d) Başvuru sahibinin varsa önceki çalışmaları ile ulusal veya uluslararası başarıları,e) Yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı ile diğer ekibin alanlarındaki deneyimi ve başarıları,f) Bütçe ve finansal planı,g) İnsan onuruna ve Anayasada öngörülen ilkelere aykırılık teşkil etmemesi,gibi ölçütleri dikkate alarak değerlendirir.Sözleşme ve teminata ilişkin hükümlerMADDE 11 – (1) Destek alan, kararın Bakanlıkça duyurulduğu tarihten itibaren otuz iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere Bakanlığa başvurur. Kararın duyurulduğu tarihten itibaren bir yıl içerisinde gerekli şartları yerine getiremediği için sözleşme imzalayamayanlar desteği kullanma hakkından vazgeçmiş sayılır.(2) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım destek türlerinde destek alan, destek tutarına karşılık 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan teminatları, taşınmaz ipoteği ve benzeri diğer teminat türlerini veya muteber en az bir gerçek veya tüzel kişiyi müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir. Destek alan, teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başka teminatlarla değiştirebilir. Kefalete ilişkin belirtilen hususlarda 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.Desteğin ödenmesiMADDE 12 – (1) Destek tutarı, her destek türü için bu Yönetmelikte belirtilen ödeme dilimleri esas alınarak ödenir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ödeme dilimlerinde değişiklik yapılabilir.(2) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım destek türlerinde destek almış olanların yeni bir proje için yaptığı başvurunun Kurul tarafından uygun görülmesi halinde yeni proje destek tutarının ilk dilimi ancak önceki projesinin gösterim yükümlülüğünün gerçekleştirilmesi halinde ödenir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDestek Türlerine İlişkin HükümlerProje geliştirme desteğiMADDE 13 – (1) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz.(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın yanı sıra destek alanın üçüncü kişilerden aldığı mal ve hizmetler için destek alan adına düzenlenmiş destek tutarı kadar harcama belgesinin tesliminden sonra ödenir.(3) Destek alan, başvuru belgeleri ile taahhüt edilen proje geliştirme sürecine ilişkin gerçekleşme raporu ile güncellenmiş senaryoyu veya yaklaşım metnini Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür.(4) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.(5) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.(6) İki defa proje geliştirme desteği alanların aynı destek türünde tekrar başvuruda bulunabilmeleri için destek alan projelerden en az birinin filme çekilmiş olması gerekir.İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteğiMADDE 14 – (1) İlk uzun metrajlı kurgu filmini gerçekleştirecek olan yönetmen daha önce en az iki kısa ya da bir belgesel filmin yönetmenliğini yapmış olmalıdır.(2) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz.(3) Destek tutarı, yönetmen tarafından 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ya da ortağı olduğu bir ticari işletme ya da ticaret şirketine ödenir.(4) Destek tutarının;a) %30’u destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra,b) %40’ı projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının teslim edilmesi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesinden sonra,c) %30’u senaryodaki tüm sahnelerin yer aldığı ve destek sözleşmesinde belirtilen teknik koşullara uygun kurgulanmış film kopyasının teslimi ve filmin inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın tesliminden sonra,ödenir.(5) İkinci dilim ödemenin yapılabilmesi için senaryodaki sahnelerinin en az %20’sini içeren iş kopyasının sözleşme tarihinden itibaren en geç on sekiz ay içinde Bakanlığa teslim edilmesi gerekir. İş kopyasının teslim edilmemesi halinde verilen destek ödendiği tarihten geri alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte Bakanlığa iade edilir. İadenin yapılmaması halinde verilen destek bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre geri alınır.(6) Destek alan, destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunu teslim etmekle yükümlüdür.(7) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini tamamlamış, senaryoya uygun film kopyasının inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.(8) Projede hiçbir surette yönetmen değişikliği yapılamaz.(9) Senaryo değişiklik talebi senarist ve yönetmenin ortak başvurusu ile yapılır.(10) Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.(11) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren kırk sekiz ay içerisinde yerine getirir.Uzun metrajlı sinema film yapım desteğiMADDE 15 – (1) Filmin yönetmeninin ve yapımcısının en az bir uzun metrajlı sinema filmi gerçekleştirmiş olması gerekir.(2) Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak olması gerekir.(3) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz.(4) Destek tutarının;a) %30’u destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra,b) %40’ı projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının teslim edilmesi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesinden sonra,c) %30’u senaryodaki tüm sahnelerin yer aldığı ve destek sözleşmesinde belirtilen teknik koşullara uygun kurgulanmış film kopyasının teslimi ve filmin inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın tesliminden sonra,ödenir.(5) İkinci dilim ödemenin yapılabilmesi için senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının sözleşme tarihinden itibaren en geç on sekiz ay içinde Bakanlığa teslim edilmesi gerekir. İş kopyasının teslim edilmemesi halinde verilen destek ödendiği tarihten geri alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte Bakanlığa iade edilir. İadenin yapılmaması halinde verilen destek bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre geri alınır.(6) Destek alan, destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunu teslim etmekle yükümlüdür.(7) Destek alanın aynı türde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini tamamlamış, senaryoya veya yaklaşım metnine uygun film kopyasının inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.(8) Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.(9) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren kırk sekiz ay içerisinde yerine getirir.Ortak yapım desteğiMADDE 16 – (1) Destek alan, aynı proje için yabancı film yapım desteğine başvuramaz.(2) İki taraflı ortak yapımlarda yerli yapımcının asgari finansal katkı payı projenin toplam yapım maliyetinin %10’undan, çok taraflı ortak yapımlarda %5’inden az olamaz.(3) Destek tutarı, yerli ortak yapımcının toplam bütçedeki finansal katkı payının %50’sinden fazla olamaz.(4) Destek tutarının;a) %30’u destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra,b) %40’ı projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve senaryodaki sahnelerin en az %20’sini içeren iş kopyasının teslim edilmesi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesinden sonra,c) %30’u senaryodaki tüm sahnelerin yer aldığı ve destek sözleşmesinde belirtilen teknik koşullara uygun kurgulanmış film kopyasının teslimi ve filmin inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın tesliminden sonra,ödenir.(5) İkinci dilim ödemenin yapılabilmesi için senaryodaki sahnelerinin en az %20’sini içeren iş kopyasının sözleşme tarihinden itibaren en geç on sekiz ay içinde Bakanlığa teslim edilmesi gerekir. İş kopyasının teslim edilmemesi halinde verilen destek ödendiği tarihten geri alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte Bakanlığa iade edilir. İadenin yapılmaması halinde verilen destek bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre geri alınır.(6) Destek alan, destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunu teslim etmekle yükümlüdür.(7) Destek tutarının en az %50’sinin ülke sınırları içinde harcanması zorunludur.(8) Destek alanın aynı türde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için projesini tamamlamış, senaryoya uygun film kopyasının inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.(9) Yerli ortak yapımcı; projeye ilişkin ortak yapım statüsünü projenin tamamlanmasına kadar sürdürür. Ortak yapım statüsünün bozulması halinde verilen destek iptal olur ve verilen destek, ödendiği tarihten geri alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte Bakanlığa iade edilir. İadenin yapılmaması halinde verilen destek bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre geri alınır.(10) Destek alan, filmin Türkiye’de sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.(11) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren kırk sekiz ay içerisinde yerine getirir.Senaryo ve diyalog yazım desteğiMADDE 17 – (1) Başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir.(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlarca düzenlenen harcama pusulasının tesliminden sonra ödenir.(3) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.(4) İki defa senaryo ve diyalog yazım desteği alanların aynı destek türünde tekrar başvuruda bulunabilmeleri için destek alan projelerden en az birinin filme çekilmiş olması gerekir.(5) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.Animasyon film yapım desteğiMADDE 18 – (1) Başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir.(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlarca düzenlenen harcama pusulasının tesliminden sonra ödenir.(3) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.(4) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.Belgesel film yapım desteğiMADDE 19 – (1) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz.(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlarca düzenlenen harcama pusulasının yanı sıra destek alanın üçüncü kişilerden aldığı mal ve hizmetler için destek alan adına düzenlenmiş destek tutarı kadar harcama belgesinin tesliminden sonra ödenir.(3) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.(4) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.Kısa film yapım desteğiMADDE 20 – (1) Başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir.(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi ve inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar fatura ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlarca düzenlenen harcama pusulasının tesliminden sonra ödenir.(3) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.(4) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.Çekim sonrası desteğiMADDE 21 – (1) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz.(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si projenin tamamlanarak teslimi, inceleme ve kabul komisyonunca kabul edilmesi ile destek alınan tutar kadar faturanın yanı sıra destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmasından sonra ödenir.(3) Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.(4) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.(5) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.Dağıtım ve tanıtım desteğiMADDE 22 – (1) Destek tutarı, başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz.(2) Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ödenir. Kalan %50’si destek alınan tutar kadar faturanın yanı sıra destek tutarı kadar harcama belgesinin yer aldığı yeminli mali müşavir raporunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmasından sonra ödenir.(3) Destek alan, destek türüne göre filmin yurt içi veya yurt dışı sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.(4) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde yerine getirir.(5) Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.Yerli film gösterim desteğiMADDE 23 – (1) Destek alan, sinema salonunda bir yıl boyunca en az on iki filmi en az bir hafta süreyle ve günde en az üç seans olacak şekilde gösterir. Seansların en az ikisi saat 16.00’dan sonra gerçekleştirilir.(2) Filmlerin gösteriminin en az altmış koltuk kapasiteli sinema salonlarında yıl boyu düzenli ve ticari amaçla yapılıyor olması gereklidir.(3) Yıllık destek tutarı; sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın %30’unu aşamaz.(4) Destek; fatura ve yapılan gösterimlere ilişkin aylık bordroların ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenir.Yabancı film yapım desteğiMADDE 24 – (1) Destek tutarı, ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın %30’unu aşamaz.(2) Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı filmin yabancı yapımcısı ile ortak yapım ya da yapım hizmeti sözleşmesi imzalamış olmalıdır.(3)Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı; son beş yıl içerisinde sinema salonu, kablo, uydu, karasal ve internet ortamlarından birinde gösterilen en az iki uzun metrajlı sinema filminin ya da en az bir sezonluk dizi filmin yapımcılığını ya da ortak yapımcılığını gerçekleştirmiş ya da bu yapımlara yapım hizmeti sağlamış olmalıdır.(4) Destek başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için Bakanlıkça hazırlanan ve kültürel içerik, ülke vatandaşlarının yapım süreçlerine katkısı, ülke içinde kullanılan mal ve hizmetler gibi hususların yer aldığı yeterlilik testinden Bakanlıkça belirlenen asgari puanın alınması zorunludur.(5) Komisyon, başvuruları bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen değerlendirme ölçütlerinin yanı sıra;a) Filmin, çekim yapılacak yer ve mekânların tanıtımına katkısı,b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapım faaliyetlerine katılım oranı,c) Filmin toplam bütçesi, ülke içinde gerçekleştirilecek tahmini harcama tutarı ve ülke içinde çekilecek sahne sayısı,ç) Yeni yöntem ve teknolojilerin kullanımı,d) Filmin izlenme potansiyeli ile gösterilmesi planlanan ülke sayısı ve yayın ortamı,gibi ölçütleri dikkate alarak değerlendirir.(6) Başvuru sahibi senaryoda ya da çekim mekânlarında esaslı değişiklikler olması halinde Komisyondan veya Bakanlıktan onay almakla yükümlüdür.(7) Desteklenen filmin ticari amaçla sinema salonu, kablo, uydu, karasal ve internet ortamlarından en az birinde yurtdışı gösterimi zorunludur.(8) Kabul edilebilir harcama kalemleri Bakanlıkça belirlenir ve destek sözleşmesinde yer alır.(9) Ülke içinde harcanan tutarın, başvuru dosyasında Bakanlığa bildirilen tahmini harcama tutarını aşması durumunda destek tutarı, Bakanlığa bildirilen tahmini harcama tutarı esas alınarak hesaplanır.(10) Destek alan, film için Türkiye içinde gerçekleştirilen harcamaların yer aldığı yeminli mali müşavir raporunu Genel Müdürlüğe teslim eder. Harcama belgelerinin başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen süre içinde düzenlenmesi esastır.(11) Türkiye içinde harcanması gereken en az tutar ile ödenebilecek en yüksek destek tutarı bütçe imkânları dâhilinde türlere göre her yıl Bakanlıkça belirlenir.(12) Filmin ortak yapım olması durumunda, Türkiye içinde yapılan harcamalar yabancı yapımcıların ortaklık oranına göre hesaplanır.(13) Destek; destek alınan tutar kadar fatura ve yeminli mali müşavir raporunun teslimi ile sözleşmede belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra tek seferde ödenir.(14) Bu destek türünden faydalananlar, aynı proje için ortak yapım desteğinden faydalanamazlar.(15) Destek alan, projesi ile ilgili tüm yükümlülüklerini sözleşme imzalanma tarihinden itibaren otuz altı ay içerisinde yerine getirir.Dizi film desteğiMADDE 25 – (1) Yapımcı, aynı yıl içerisinde en fazla bir dizi film için destek alabilir.(2) Dizi filmin en az üç kıtada, on ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi gereklidir.(3) Dizi filmin ilk sezonunun, başvuru tarihi itibarıyla, son iki yıl içerisinde üretilmiş olması gereklidir.(4) Komisyon, başvuruları bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen değerlendirme ölçütlerinin yanı sıra;a) Türkiye’nin tanıtımına katkısı,b) Milli kültür ve kültürel değerlerin tanıtımına katkısı,c) Dizi filmin ihraç edildiği ülkelerin Türkiye turizminde hedef ülkeler arasında yer alması,ç) Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkısı,d) Yerli ürünlerin tanıtımına katkısı,e) İhraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting sonucu veya izlenme sayısı,gibi ölçütleri dikkate alarak değerlendirir.(5) Destek, destek alınan tutar kadar faturanın teslim edilmesinden sonra tek seferde ödenir.(6) Destek verilebilecek en yüksek tutar her yıl bütçe imkânları dâhilinde Bakanlıkça belirlenir.BEŞİNCİ BÖLÜMEtkinlik ve Projeler ile Sinema Sanatçılarının DesteklenmesiEtkinlik ve proje, sinema sanatçısı ve sinema donanım desteğiMADDE 26 – (1) Etkinlik ve proje desteği; sinema alanındaki film festivallerine, film günlerine, arşiv çalışmalarına, sempozyumlara, etkinlik, proje ve faaliyetlere, bu alanda verilecek ödüllere, uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerine verilen destektir.(2) Sinema sanatçısı desteği; sinema alanında faaliyet gösteren meslek örgütlerinden bu alanda çalıştığını belgeleyen ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına sağlık, bakım ve rehabilitasyon giderlerinin karşılanması için verilen destektir.(3) Sinema donanım desteği; kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine, yapımı tamamlanmış en az yüz koltuk kapasiteli sinema salonlarında düzenli gösterim yapılması kaydıyla sinema projektörü, ses sistemi, sinema perdesi ve Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer ekipmanların temini için verilen destektir.(4)  Başvurular, Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin Genel Müdürlüğe iletilmesi suretiyle yapılır.ALTINCI BÖLÜMYaptırımlar, Diğer ve Son HükümlerDiğer hükümlerMADDE 27 – (1) Destek alan, 5846 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yükümlülük ve sorumluluğu yerine getirmekle ve bu kapsamda Bakanlık adına doğabilecek zararları tazmin etmekle yükümlüdür.(2) Destek alan, destek sağlanan sinema filmini tamamlama ve teslim etme yükümlülüğünü üçüncü kişilere devredemez.(3) Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.(4) Yapım destek türlerinde destekten faydalanılabilmesi için, destek kararının duyurulduğu tarih itibarıyla filmin gösterime hazır hale getirilmemiş olması gerekir.Yönetmenin veya senaryonun değişmesi, senarist veya yönetmen eklenmesiMADDE 28 – (1)  Sinema filminin yönetmeninin mücbir sebeplerle veya anlaşmazlık nedeniyle görevini sürdürememesi halinde, yönetmen değişiklik talebi yapımcı ve yönetmenin ortak bildirimi ile yapılır. Değişiklik talebi Kurul veya Bakanlıkça karara bağlanır. Talebin uygun bulunması halinde yönetmenin hak ve yükümlülükleri sona erer.(2) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım destek türünde yönetmen değişikliği yapılamaz, projeye yönetmen eklenemez.(3) Başka bir senaristin veya yönetmenin projeye dâhil olması veya senaryoda esaslı değişiklikler olması halinde talep destek alan tarafından yapılır. Talep, Kurul veya Bakanlıkça karara bağlanır.YaptırımlarMADDE 29 – (1) İlgili mevzuat ve destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, desteğin haksız alındığının tespiti ve desteğin iade edilmek istenmesi hallerinde desteğin ödendiği tarihten geri alındığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği destek alana bildirilir. Bu süre içinde ödenmeyen tutar, Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine ilgili vergi dairesi tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.(2) Harcama belgelerindeki veya yeminli mali müşavir raporundaki toplam harcama tutarının destek tutarından az olması durumunda aradaki fark birinci fıkra hükmüne göre tahsil edilir.Düzenleme yetkisiMADDE 30 – (1) Bakanlık, gerekli hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapabilir.Hüküm bulunmayan hâllerMADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 32 – (1) 13/11/2004 tarihli ve 25642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.Geçiş hükmüGEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5224 sayılı Kanunu değiştiren 18/1/2019 tarihli ve 7163 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinden sonra ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kurul tarafından desteklenen projelere bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası hariç olmak üzere ilgili hükümleri uygulanır.YürürlükMADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Comments are closed.