YOUTUBE KANALINA YÜKLENEN İÇERİKLER TİCARİ KAZANÇ KAPSAMINDA VERGİYE TABİDİR

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA
8 Şubat 2021
MİRAS HUKUKU, ÖLENİN BORCU VE VASİYET
28 Şubat 2021

YOUTUBE KANALINA YÜKLENEN İÇERİKLER TİCARİ KAZANÇ KAPSAMINDA VERGİYE TABİDİR

Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerikler "ticari kazanç" kapsamında vergiye tabidir.

Sayı : 88945244-010-E.5342
Tarih : 11.12.2020
Konu : İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi
İlgi : 12/05/2020 tarihli ve E.25078 sayılı yazı ekinde alınan özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Youtube kanalınızın bulunduğu ve bu kanala yüklenilen
içerik/içerikler nedeniyle 2018 yılı Haziran ayında şahsınıza ait Youtube AdSense hesabına 201,00-TL tutarında ödeme
yapıldığı, gelir kaynağınızın Youtube olmadığı, bir defaya mahsus yapılan 201,00-TL tutarındaki ödemenin vergiye tabi olup
olmadığı, vergi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği ve yapılacak işlemler ile ilgili hususlarda görüş talep edildiği
anlaşılmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu, gelirin bir gerçek
kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu belirtilmiş ve gelire giren kazanç ve iratlar anılan
Kanunun 2 nci maddesinde bentler halinde sayılmıştır.
Mezkur Kanunun 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu
belirtilmiştir. Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının
bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki
etmemektedir. Ancak bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte,
faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip
olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Anılan Kanunun 85 inci maddesinde ise mükelleflerin, Kanunun 2 nci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde
elde ettikleri kazanç ve iratları için, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri, bu Kanuna göre
beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlara yüklenilen içerikler, bu platformlardan silinmediği müddetçe, takipçi
ve izlenme oranları gibi çeşitli kriterlere göre belirli periyodlar itibariyle içerik sahibine gelir sağlamaktadırlar. Bu bakımdan
şahsınıza ait Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerik/içerikler nedeniyle her ne kadar bir defaya mahsus gelir elde ettiğinizi
belirtmiş olsanız da, söz konusu içeriklerin Youtube kanalınızda halen yüklü olması, bu içerikler nedeniyle gelecek
dönemlerde de kazanç elde etme potansiyelini barındırmaktadır.
Öte yandan, Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlarda benzer şekilde içerik/içerikler üretmek ticari kazancın
tespitinde aranılan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil etmektedir.
Bu bağlamda, Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerikler nedeniyle tarafınıza yapılan ödeme/ödemelerin Gelir Vergisi
Kanununun 37 nci maddesine göre “ticari kazanç” kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, adınıza gelir vergisi
yönünden mükellefiyet tesis edilmesi ayrıca söz konusu gelirin Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesine göre yıllık gelir
vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
() Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. () İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. () Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh
edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir