3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Siber Zorbalık ve Hukuk
22 Haziran 2020
2019 İtibari İle Kira Bedeli Artış Oranı Üst Sınırı
22 Haziran 2020

3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 • 24. maddenin c bendine “kur farkı” ifadesi eklenmiştir.

Matraha dahil olan unsurlar:

          Madde 24 – Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:

 1. a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,
 2. b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,
 3. c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.
 • 3065 sk. Geçici 37. Maddesinde;

1- 2017 ve 2018 yılları ifadeleri 2017,2018 ve 2019 olmak üzere değiştirilmiş,

2- Birinci fıkradan sonra “Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.” İfadesi eklenmiştir.

Geçici Madde 37- (Ek: 18/1/2017-6770/10 md.)(1)

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 

 1. a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 , 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
 2. b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, (1)

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

“Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

4447 Sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

 • Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ifadesi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.

            İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri

            Madde 50 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/15 md.) Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

            Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde;

 1. a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 2. b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 3. c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneği verilir.

Comments are closed.