ÇALIŞANIN BİLGİSAYARINDAN WHATSAPP YAZIŞMALARINA ULAŞMAK

KORONA VİRÜS ve BORÇ İLİŞKİSİ
24 Haziran 2020
TORBA YASA ve İNTERNET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK GERÇEKLERİ
24 Haziran 2020

ÇALIŞANIN BİLGİSAYARINDAN WHATSAPP YAZIŞMALARINA ULAŞMAK

“Bir şirket sahibinin, çalışanının Whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde etmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 2019/138 Sayılı Karar Özeti

Şikâyetçinin rızası dışında kendisine ait Whatsapp yazışmalarının, çalıştığı şirketin sahibi tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak şikayette bulunması üzerine yapılan inceleme neticesinde; Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/05/2019 tarih ve 2019/138 sayılı Kararı ile;

  • Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapacağı; aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında ise 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan, c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan (dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi) herhangi birini taşımayan ihbar veya şikâyetlerin incelemeye alınmayacağının hükme bağlandığı,
  • Diğer taraftan, Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmekte olup, Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesinde kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı

değerlendirilmelerinden hareketle;

  • Şikayet edilenin Whatsapp grubunun kullanıcılarından biri olan bir çalışanının işyerindeki bilgisayarı üzerinden yazışmaları okuyup, fotoğraflarını çekmesinin ve/veya ekran görüntülerini kaydetmesinin TCK kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,
  • Şikayet edilen tarafından rızası dışında kendisine ait Whatsapp yazışmalarının hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak; Şikayetçi tarafından Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve sürecin devam ettiği

dikkate alındığında, Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ilgili başvurunun Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir.

Comments are closed.