TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

7245 SAYILI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU HAKKINDA İNCELEME
24 Haziran 2020
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
24 Haziran 2020

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

19/06/2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nde değişiklik yapıldı.

Temel olarak, deneyimlenen uygulama süreci dahilinde yatırımcılar, programın birlikte yürütüldüğü kurumlarda çalışan kamu görevlileri, program kapsamında değerlendirme raporu hazırlamak üzere yetkilendirilmiş olan bağımsız danışmanlık firması temsilcileri ve Program Yönetim Ofisi çalışanları tarafından yapılan geri bildirimler çerçevesinde tespit edilmiş olan gelişim alanlarına yönelik yapılan değişikliklerle Programın işlerliğinin ve üreteceği katma değerin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca, Tebliğde yapılan değişiklikle projelerin Ar-Ge kısmı için yatırımcı firmanın bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi firmayla işbirliği yapabilmesi imkanı getirildi. Böylelikle teknoloji yoğun faaliyetler sürdüren firmalar ile yatırım ve seri üretim tecrübesi bulunan firmaların aynı proje çerçevesinde işbirliği yapabilmesine imkan tanınmış oldu.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve
17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde
Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek
ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik
olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulama esaslarını tespit
etmektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 17/10/2016
tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje
Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (Değişik:RG-19/06/2020-31160) (1) Bu Tebliğde geçen;
a) 2012/3305 sayılı Karar: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı,
b) 2016/9495 sayılı Karar: 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin
Kararı,
c) AR-GE Yüklenicisi: Proje kapsamında öngörülen AR-GE sürecinin bir kısmını veya
tamamını ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında ortaklı AR-GE şeklinde yapmak üzere
projeye dahil olan işletmeyi,
ç) Bağımsız değerlendirici: Asgari olarak yükseköğretim kurumlarının dört yıllık
fakülte ve yüksekokullarından mezun olan; meslek kuruluşu temsilcileri, 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre yükseköğretim kurumları
tarafından görevlendirilen öğretim elemanları veya alanında en az 5 (beş) yıl uzmanlık ve
tecrübe birikimi olan kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan kişileri,
d) Bağımsız danışmanlık firması: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
kapsamında başvuruda bulunulan projeler için değerlendirme raporu hazırlanması amacıyla söz
konusu Program amaçlarına uygun kriterlere göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmayı,
e) Bağımsız değerlendirme raporu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
kapsamında başvuruda bulunan projeler için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bağımsız
danışmanlık firmalarından biri tarafından Bakanlık tarafından belirlenen formatta hazırlanacak
değerlendirme raporunu,
f) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
g) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ğ) Çağrı periyodu: Bakanlık tarafından belirlenen çağrı planı çerçevesinde program
başvurularının kabul edildiği zaman aralığını,
h) Çağrı planı: Bakanlık tarafından yapılan çağrı duyurusu kapsamında, ilgili çağrı
duyurusuna ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin takvimi, desteklenecek ürün
listesini ve çağrının uygulaması sürecinde kullanılacak standart şablonlara ilişkin ek dosyaları
içeren çağrı duyurusu paketini,
ı) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
i) Katma değer tutarı: Proje kapsamında yapılan yatırım sonucunda üretime geçen tesise
özel olarak Program Portalından yayımlanan katma değer formunun doldurulması suretiyle
yıllık bazda hesaplanan tutarı,
j) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri,
k) Komite: Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesini,
l) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığını,
m)Meslek kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa,
birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve
organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,
n) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi,
rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek; orta-yüksek ve yüksek
teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı ve
Bakanlık tarafından tebliğ ile yayımlanacak listeyi,
o) Program: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını,
ö) Program izleme ve değerlendirme raporu: Program yönetim ofisi tarafından Program
kapsamında yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla Komiteye sunulan
raporu,
p) Proje komisyonu: Program kapsamındaki başvuruların incelenmesi ve destek kararı
verilen projelerin izleme sürecinde değerlendirilmesinden sorumlu; projeler hakkında
Komiteye bilgi, değerlendirme ve görüş sunan; Bakanlık, bağlı/ilgili kuruluşların personeli ve
ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiricilerden oluşan daimi komisyonu,
r) Proje koordinatörü: Programa başvuran her bir proje için sekretarya işlemlerini
koordine etmek üzere görevlendirilen program yönetim ofisi personelini,
s) Proje paydaşı: Program kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın
almak niyetiyle yatırımcıyla işbirliği yapan kamu kurum/kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik
orta veya büyük ölçekli işletmeyi,
ş) Program Portalı: Programa ilişkin bilgilendirme, başvuru, izleme, değerlendirme ve
raporlamaların tek pencere üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından
bağlı/ilgili kuruluşlarla koordineli olarak geliştirilen web tabanlı uygulamayı,
t) Program yönetim ofisi: Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerine ilişkin
tüm işlemlerin koordinasyonunu sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlık
tarafından görevlendirilen birimi,
u) Teşvik belgesi: Yatırım teşvik belgesini,
ü) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
v) Ürün: Öncelikli Ürünler Listesinde yer alan ve üretilmesi hedeflenen ürünü,
y) Yatırımcı: Program kapsamındaki yatırım projesini gerçekleştirecek Türkiye’de
yerleşik sermaye şirketini,
z) Yeniden değerleme oranı: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükümleri çerçevesinde her yıl Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilen oranı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Programın Tanımı ve Öncelikli Ürün Listesi
Programın genel tanımı
MADDE 4 – (1) Program, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı
doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin
orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir
programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek
ürünlerin ülke içinde üretim kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda,
Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim
yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde
bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından
sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin
tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik
gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile
Program kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
(2) Birinci fıkra hükümleri doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlarının
sağladığı destekler; bu desteklerin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak
verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Bakanlık uhdesinde yer alan
Program Portalı üzerinden tek pencere mekanizması ile yürütülür.
(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Program kapsamında tanımlanan destekler,
Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine kullandırılır.
(4) Program kapsamında başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerine dair bilgi akışı
ve iletişim, Program Portalı vasıtasıyla program yönetim ofisi tarafından sağlanır.
(5) Program yönetim ofisi yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla
yatırımcılara bilgi ve destek sağlayabilir.
(6) Program amacına uygun yatırım projeleri için AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim
süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun
görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanır.
(7) Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; yatırımcının, üretilecek
ürünün potansiyel bir alıcısı ile proje paydaşı olarak geliştirme sürecinde ve ürüne yönelik talep
konusunda işbirliği yapması beklenir.
Öncelikli Ürün Listesi
MADDE 5 – (1) Öncelikli Ürün Listesi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD)’nün tanımına göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünler ve bu
sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından, dış ticaret verileri, talep gelişimi,
rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak Bakanlık tarafından tebliğle belirlenir.
(2) Öncelikli Ürün Listesi, ekonomik ve teknolojik gelişmelere göre gerek
görüldüğünde Bakanlık tarafından tebliğle revize edilebilir.
(3) Yürürlükte olan Öncelikli Ürün Listesi ayrıca Program Portalında yayımlanır. Belirli
bir çağrı periyodu kapsamında desteklenecek ürünler, çağrı duyurusu esnasında yürürlükte olan
Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünlerin sadece bir kısmını kapsayacak şekilde
belirlenebilir ve çağrı planının ek listesi olarak Program Portalında yayımlanır. Belirli bir çağrı
periyodu içerisinde yapılan tüm değerlendirmeler çağrı planının ek listesi olarak yayımlanan
ürün listesine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite, Program Yönetim Ofisi, Proje Komisyonu ve
Proje Paydaşı
Komite
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Program kapsamında destek
başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, projelerin desteklenmesine dair karar
almak, destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere Komite oluşturulur.
(2) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite, Program kapsamında proje
komisyonlarının oluşturulmasına, bu Tebliğ ve ilgili mevzuatın başkaca hükümleriyle
çelişmemek kaydıyla program süreçlerinin uygulanmasına ilişkin uygulama kararları almaya,
hangi projelerin destekleneceğine, proje özelinde değerlendirme yaparak Program
kapsamındaki destek unsurlarından hangilerinin kullandırılacağına, ilgili mevzuatta yer alan
koşul ve sınırlara aykırı olmamak kaydıyla verilecek desteklerin miktar, tür ve sürelerine,
projelerin izleme sürecinde revizyonuna, ilgili mevzuatta belirtilen hallerin gerçekleşmesi
halinde destek sürecinin sonlandırılmasına dair karar organıdır.
(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3
(üç), KOSGEB’den 1 (bir), TÜBİTAK’tan 1 (bir) üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.
Bakanlık temsilcileri, aralarından biri Komite Başkanı olacak şekilde Bakan tarafından
belirlenir. KOSGEB ve TÜBİTAK temsilcileri ilgili kurumlar tarafından belirlenerek bildirilir.
Komite Başkanı haricindeki her bir üyelik için ayrıca bir de yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin
Komite toplantılarına katılamadığı durumda ilgili üye yerine belirlenmiş olan yedek üye
toplantılara katılarak asıl üye ile aynı yetkiyle karar alma sürecinde yer alır. Gerekli görülmesi
halinde, Komite toplantılarına mali ve/veya teknik konularda bilgilerine başvurulmak üzere
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında teknik uzmanlığı bulunan kişiler
davet edilebilir.
(4) Komite, Komite Başkanının katılması kaydıyla en az 3 (üç) üye ile toplanır.
(5) Komite tarafından destek başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin kararlar
puanlama yöntemiyle alınır. Karar verilecek diğer hususlar için oy çokluğu aranır. Oyların
eşitliği durumunda ise Komite Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Program yönetim ofisi
MADDE 7 – (1) Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından Program kapsamında
yapılacak tüm işlemlerin sekretarya hizmetlerini yürütmek, Komite ve proje komisyonları
arasında bilgi ve belge akışını sağlamak, Program Portalını yönetmek ve program paydaşları
arasında iletişim ve bilgi akışını sağlamak üzere Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili kuruluşların
personelinden oluşan program yönetim ofisi kurulur.
(2) Program yönetim ofisi; Program yönetiminin yanında, yatırımların hayata
geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yatırımcı adaylarına başvuru süreçlerinde destek
olunması, yatırımlara yönelik sektörel işbirliklerinin oluşumuna katkı sağlanması gibi
fonksiyonları da icra eder.
(3) Program yönetim ofisi çalışanları arasından, her bir proje için projeyi yakından takip
edecek, izleme yapacak, proje paydaşları için irtibat noktası görevi üstlenecek proje
koordinatörü görevlendirilir.
Proje komisyonu
MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Program kapsamında başvurusu
kabul edilen projeler için Komite tarafından 5 (beş) asıl üye ve 4 (dört) yedek üyeden oluşan
proje komisyonları oluşturulur. Proje komisyonları, başvuruların nitelik ve niceliğine bağlı
olarak sektör, proje ölçeği, proje sayısı gibi parametrelere göre ihtiyaç adedince teşekkül
ettirilir. Proje komisyonu üyeleri bir tanesi başkan olarak atanacak şekilde asıl görevlerini
devam ettirmek kaydıyla Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili kuruluşların çalışanları arasından ve
ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiriciler arasından belirlenir. Görevini ifa etmesine
engel bir durum oluşan asıl komisyon üyesinin yerine, komisyon başkanının belirleyeceği
yedek üye görev yapar.
(2) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Proje komisyonu üyeleri, görevlendirildikleri
projeye/projelere ilişkin değerlendirme, destek kararı ve izleme süreçlerinde görev alıp bu
süreçlerin her birinde Komite değerlendirmesi öncesinde, üyelerin değerlendirme ve görüşlerini
içeren komisyon kararını oluşturur. Proje komisyonunun karar metni oluşturma sürecinde
ihtiyaç duyacağı bütün bilgi, belge ve raporlar ile sekretarya hizmetleri proje koordinatörü
tarafından sağlanır. Proje komisyonunun karar metni oluşturma sürecine dayanak teşkil eden
ve doğrudan proje komisyonu tarafından talep edilmiş veya edinilmiş ek bilgi ve belgelerin de
proje koordinatörü vasıtasıyla proje dosyasına eklenmesi zorunludur.
(3) Proje komisyonunun değerlendirme ve görüşlerini içeren karar metinleri Komite
açısından öneri mahiyetindedir. Proje komisyonu hazırlayacağı kararın ortak metnini
çoğunluğun görüşlerini dikkate alarak oybirliğiyle kabul eder. Metinle ilgili katılmadığı veya
ek bilgi mahiyetinde belirtilmesini gerekli gördüğü hususlar bulunan proje komisyonu üyeleri
karar metnine ek olarak şerhlerini ekleyebilirler.
(Değişik:RG-19/06/2020-31160) Proje paydaşı ve AR-GE Yüklenicisi
MADDE 9 – (Değişik:RG-19/06/2020-31160) (1) Program kapsamında desteklerden
yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü
satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması beklenir.
Başvuru sahibi, proje paydaşının öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini
belirttiği niyet mektubunu veya paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, başvurusunda
Program Portalına yükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı
katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri de başvuru esnasında Program Portalına
yükleyebilir.
(2) Proje paydaşının projeye aşağıdaki katkılardan bir kısmı veya tamamını sunması
beklenir:
a) Proje kapsamında üretilecek öncelikli ürünü satın almaya ilişkin irade ve niyet
beyanı.
b) Proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapılması.
c) İşletmenin öngördüğü faaliyetlerin gerçekleşme durumunun izlenmesi.
ç) Öncelikli ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğinin
takip edilmesi.
d) İşletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretilmesi.
(3) Başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki işbirliği, Komitenin destek
değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır. Komite, projenin paydaş
eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje
kapsamında belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki işbirliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş
beyan formu sunması gerekir.
(4) Paydaş eşliğinde yürütülen projelerin izleme sürecinde, proje paydaşı 6 (altı) aylık
periyotlarla Program Portalı üzerinden proje değerlendirme raporu sunar. Proje paydaşının
raporları, desteklerin sonlandırılmasına dair Komite kararlarında dikkate alınır. Ancak proje
paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması durumunda proje değerlendirme raporunun sunulması
zorunlu değildir.
(5) Proje sahibi, izleme sürecinde Komite onayı ile proje paydaşını değiştirebilir.
(6) KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanan projelerin paydaşları, KOBİ
olmak ve proje süresince yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla satın alma taahhüdünün
yerine getirilmesi halinde KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı
hükümleri çerçevesinde finansman desteğinden yararlandırılabilir.
(7)Başvurunun AR-GE kısmı için başvuru sahibi şirket, projenin AR-GE sürecinin bir
kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisi şirketle ortaklı AR-GE projesi
sunabilir. AR-GE sürecinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla ARGE yüklenicisi gerçekleştirecekse, başvurunun AR-GE kısmı, AR-GE yüklenicisi firmalar
tarafından ortaklı AR-GE projesi olarak hazırlanabilir. Böyle bir işbirliği yapılması durumunda
başvuru esnasında, başvuru sahibiyle AR-GE yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve
Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de Program Portalına yüklenmesi zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Başvuruların Değerlendirilmesine ve Destek Unsurlarına İlişkin Esaslar
Başvuru
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru
yapmak suretiyle çağrıda bulunur.
(2) Çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimi
Bakanlık tarafından belirlenerek Program Portalında duyurulur.
(3) Programa sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen çağrıya istinaden Program kapsamındaki desteklerden
yararlanmak isteyen yatırımcı firma, Program Portalında duyurulan bilgi ve belgelerle
Bakanlığa müracaat ederek çağrı planlarında öngörülen takvim ve yöntem çerçevesinde ön
başvuru işlemini tamamlar. Ön başvuruda istenecek bilgi ve belgeler Program Portalında
yayımlanır.
(5) Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan
ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen
toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranır.
(6) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste
birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi
planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Aynı
tesiste üretilmesi hedeflenen temel ürün haricindeki diğer ürünlerin proje bütünlüğü açısından,
a) Temel ürünün ara girdisi olup projenin daha yüksek katma değer oranıyla hayata
geçirilebilecek olmasına katkı sağlama,
b) Temel ürünle aynı makine parkurunda üretilebilme,
c) Kısmi bir ek yatırım ile üretilerek projenin katma değer tutarını artırabilme,
niteliklerinden en az birini karşılaması gerekir. Çağrıya sunulan bir projede bu koşulları
sağlayan ürünler için AR-GE ve yatırım desteği verilebilir.
(7) Ön başvuru ile üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunun ek listesi olarak
yayınlanan ürün listesinde yer alıp almadığı, öngörülen proje tutarının çağrı duyurusunda
belirlenen asgari proje tutarı koşulunu karşılayıp karşılamadığı, yatırımcı firmanın ve projenin
çağrı duyurusunda belirlenen diğer temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı program yönetim ofisi
tarafından tespit edilir. Ön başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerin, Program ve çağrı duyurusu
kapsamında belirlenen temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya
davet edilir.
(8) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya
davet edilen firma, çağrı planlarında öngörülen takvim dâhilinde, proje fizibilitesinin yanı sıra
Program Portalında yayımlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu tamamlar.
(9) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Başvuru sahibi, şayet varsa proje paydaşı ile
imzaladığı uzlaşı protokolünü de kesin başvuru sürecinde Program Portalına yükler.
(10)(Değişik:RG-19/06/2020-31160) Başvuruda Bakanlığa sunulan bilgi, belge ve
raporlar TÜBİTAK ve KOSGEB değerlendirme süreçlerinde de kullanılabilir. Projelerin
Komite değerlendirmesine sunulması öncesinde yapılan detaylı incelemelerde, bu Tebliğde
ve/veya çağrı planında yer alan koşulları sağlayamadığı tespit edilen başvurular program
yönetim ofisi tarafından değerlendirme dışı bırakılır.
Proje fizibilitesi
MADDE 11 – (1) Her bir proje başvurusu için proje fizibilitesi sunulması zorunludur.
Proje fizibilitesinde;
a) İşletmenin mevcut durumu,
b) İşletmenin organizasyon yapısı, yönetim ve insan kaynakları,
c) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Şayet varsa proje paydaşının ve/veya AR-GE
yüklenicisinin bilgileri ve projeye sağlaması öngörülen katkılar,
ç) Projenin tanımı ve kapsamı,
d) İhtiyaç analizi,
e) Pazar analizi,
f) Proje yeri ve uygulama alanı,
g) Projenin uygulama planı ve takvimi,
ğ) Şayet varsa AR-GE süreci tasarımı,
h) Yatırım süreci tasarımı,
ı) AR-GE ve yatırım sürecinin eş zamanlı devam etmesinin öngörüldüğü özel
durumlarda detaylı eş zamanlı AR-GE ve yatırım süreçleri takvimi,
i) Yatırım tutarı ve yıllara dağılımı,
j) Üretim ve satış programı,
k) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Projenin finansman kaynakları ve mali analizi,
l) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Program kapsamında talep edilen destek unsurları
ve mali etki analizi,
m) Risk analizi,
n) GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi,
bölümlerine yer verilmesi zorunludur.
Bağımsız değerlendirme raporu
MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Bakanlık tarafından yetkilendirilen
bağımsız danışmanlık firmalarından biri tarafından hazırlanacak olan bağımsız değerlendirme
raporunun doğrudan yatırımcı firmadan kaynaklanan nedenlerle çağrı planında öngörülen süre
içerisinde Program Portalına yüklenmediği durumda, proje başvuruları değerlendirme dışı
bırakılarak reddedilmiş kabul edilir.
(2) Bağımsız değerlendirme raporu hazırlanırken bağımsız danışmanlık firması
tarafından yatırımcı firmanın yerinde incelemesinin yapılması zorunludur.
(3) Bağımsız değerlendirme raporunda,
a) Proje fizibilitesinde yer alan verilerin tutarlılığının değerlendirilmesi,
b) Firmanın mali yetkinlik ve teknik yetkinlik açısından projenin gerekliliklerini
karşılayabilme düzeyi,
c) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Üretilmesi öngörülen ürünü üretmek amacıyla
proje kapsamında kurulacak yatırım tesisinin üretime geçmesini müteakiben bu tesisin on yıl
süresince sağlayacağı öngörülen katma değerin analizi,
ç) Üretilmesi öngörülen ürünün dünya ve Türkiye piyasalarındaki gelişim
potansiyelinin geçmiş dünya ve Türkiye ticareti verilerinde gözlenen eğilimler üzerinden
değerlendirilmesi,
d) (Ek:RG-5/12/2019-30969) Projeye ilişkin incelemeyi yapan bağımsız danışmanlık
firmasının genel görüş ve değerlendirmelerini içeren sonuç,
bölümlerine yer verilmesi zorunludur.
(4) (Mülga:RG-5/12/2019-30969)
(5) (Değişik:RG-5/12/2019-30969) KOBİ vasfı taşıyan yatırımcı firmalar için bağımsız
değerlendirme raporunun maliyeti ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre karşılama oranı
nispetince KOSGEB tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve
Komite tarafından TÜBİTAK AR-GE süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan
projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti AR-GE süreci desteklerinin fiilen
sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili mevzuatta belirlenen limitler dahilinde TÜBİTAK
tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Komite tarafından ARGE süreci desteklerinden yararlandırılmayan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun
maliyeti karşılanmaz.
(6) Bu maddenin uygulamasına ve bağımsız danışmanlık firmalarının
yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Kesin başvurusu çağrı planında
öngörülen takvim içerisinde Program Portalı üzerinden tamamlanan projeler değerlendirmeye
tabi tutulur.
(2) Proje konusu ürünün üretilebilmesi için AR-GE gereksinimi olduğu durumlarda,
ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, öngörülen yatırım planı çerçevesinde ürünün
üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde AR-GE
projesi değerlendirme süreci işletilir. AR-GE’ye ihtiyaç olmaksızın salt yatırımın gerekli
olduğu veya on birinci fıkra uyarınca AR-GE faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici
mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda projenin yatırım kısmı için başvurusu
yapılan ürünün teknolojik hazırlık seviyesinin, ürünün ve firmanın teknik açıdan üretime hazır
olup olmadığının, öngörülen proje planlaması çerçevesinde yapılacak yatırım faaliyetleriyle
ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespiti için TÜBİTAK
tarafından inceleme yapılır.
(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Yatırımcı firmanın KOBİ desteklerinden
yararlanmak istemesi durumunda, projenin yatırım kısmı için Stratejik Ürün Destek Programı
kapsamında talep edilen bilgileri sunması ve formları doldurması gerekir. Yatırımcı firmanın
ve başvurusunun KOSGEB desteklerinden yararlanabilme açısından ilgili mevzuatta belirtilen
koşulları karşılama durumu KOSGEB tarafından incelenerek, inceleme sonucu varsa eksik
ve/veya hatalı bulunan hususlarla birlikte program yönetim ofisine bildirilir.
(4) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Başvuruların proje bazlı veya stratejik yatırımlar
kapsamında devlet desteklerinden yararlandırılması noktasında değerlendirmeye tabi
tutulabilmesi için ilgili mevzuat kapsamında talep edilen bilgi ve formlar yatırımcı tarafından
Program Portalı üzerinden yüklenir. Proje komisyonları tarafından Bakanlıkça sağlanabilecek
devlet desteklerine ilişkin inceleme ve değerlendirme yapılarak görüş oluşturulur.
(5) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen inceleme ve değerlendirmeler, Bakanlıkça
öngörülen takvim çerçevesinde eş zamanlı ve koordineli olarak yürütülür.
(6) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Yatırımcı firma, değerlendirme süreci içerisinde
proje komisyonu tarafından proje sunumuna davet edilir. Proje sunumuna projenin sektörü ve
konusuna göre Bakanlık sektör uzmanları, bağımsız değerlendiriciler ve/veya akademisyenler
davet edilebilir. Komisyon, proje inceleme sürecinde ve proje sunumu esnasında firmadan proje
dosyalarındaki eksik bilgi ve tutarsızlıkların giderilmesini veya ilave bilgi ve belgeler
sunulmasını isteyebilir. AR-GE ihtiyacı bulunan ve TÜBİTAK değerlendirme sürecinde ARGE desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için, ihtiyaç duyulan AR-GE
faaliyetlerinin yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla karşılanma imkân ve planını içeren ek
AR-GE finansman raporu istenir.
(7) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komisyonlar bu maddede belirtilen inceleme ve
değerlendirmeler ışığında komisyon kararlarını oluşturur. Projeler ilgili inceleme raporları ve
komisyon kararlarıyla birlikte Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, değerlendirmeye
aldığı projelerin;
a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını
karşılayabilme,
b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
d) Yüksek katma değerli olma,
e) Ülkemizde üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını
sağlayabilme,
f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin
gelişimine katkı sağlayabilme,
ğ) Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma,
h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan
sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik
yatırım olma,
ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre
üretime yönelik yatırım sağlıyor olma,
i) Yatırım ve işletme dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda dış finansman ve devlet
desteği ile yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma tarafından, yüksek özkaynak finansman
oranı ile gerçekleştirilecek olma,
j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir,
yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma,
niteliklerini dikkate alarak Program Portalında yayınlanan proje değerlendirme formu
üzerinden puanlama yapar. Komite, bu değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler
arasında stratejik öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi gibi kısıtlar ve
kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.
(8) (İhdas:RG-19/06/2020-31160) Komite, 70 ve üzerinde puan alan projelerin revize
edilmesine, firmalardan ilave bilgi ve belge istenmesine karar verebilir. Komite, bu durumda,
KOSGEB, TÜBİTAK ve komisyonlara projeler ile ilgili yeniden inceleme ve değerlendirme
yaptırabilir. Komite bu doğrultuda, projenin yeniden değerlendirme süreci için çağrı planında
öngörülen tarih kısıtlamalarına bağlı kalınmaksızın yeni bir takvim belirleyebilir.
(9) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite, destekleme kararı verilen projeler için
hangi destek unsurlarının tanımlanacağına ve ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar
çerçevesinde kalmak kaydıyla destek unsurlarının miktar ve sürelerine karar verir. Komite
destek kararlarında projenin sürdürülebilirliğini ve öngörülen katma değeri üretmesini temin
etmek amacıyla proje özelinde çeşitli koşullara yer verebilir, farklı karar formatları
oluşturabilir. TÜBİTAK tarafından AR-GE desteklerinden yararlandırılmaları uygun
bulunmayan projeler için Komite tarafından Bakanlık ve/veya KOSGEB desteklerini içeren
destek paketi tanımlanabilir.
(10) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite tarafından desteklenmesine karar
verilen projeler için tanımlanan yatırım destekleri, varsa AR-GE sürecinin TÜBİTAK
destekleri ve/veya yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının
TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Ancak, proje fizibilitesinde
AR-GE süreciyle eş zamanlı yatırım süreci öngörülmesi veya yatırımcı firmanın izleme
sürecinde talep etmesi halinde Komite, yatırım desteklerinin AR-GE süreci tamamlanmadan
önce başlamasına karar verebilir.
(11) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Destek kararı esnasında KOBİ vasfı taşıyan ve
KOSGEB desteği tanımlanan firmalar, proje uygulama süreci içerisinde KOBİ vasfını yitirseler
dahi destek kararında öngörülen koşul ve süreler dahilinde KOSGEB desteklerinden
yararlanmaya devam eder.
Destek unsurları
MADDE 14 – (1) Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar
için projelerin ihtiyaçlarına göre, AR-GE destekleri ve yatırım destekleri birbirini tamamlayıcı
bir şekilde tek pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanır.
(2) Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK
destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
kapsamında KOSGEB tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar
hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen destekler, KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık tarafından
ilgili kurumların kendi mevzuatı çerçevesinde uygulanır. Projelerin hangi destek unsurlarından
yararlandırılacağı ise ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla
Komite tarafından belirlenir. Komitenin destek kararları KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık
yatırım teşvikleri açısından bağlayıcı niteliktedir.
Program kapsamında yatırımlara sağlanacak Bakanlık destekleri
MADDE 15 – (1) Programa kesin başvurusu tamamlanan yatırım başvuruları için
Komite tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamında destek
verilmesine dair değerlendirme yapılır.
(2) Komite, Program kapsamında desteklenmesine karar verdiği yatırımlardan,
projelerin nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun gördüklerinin, 2012/3305 sayılı
Karardaki stratejik yatırımlar çerçevesinde desteklenmesine karar verebilir.
(3) Program kapsamında Komite tarafından desteklenmesine karar verilen
yatırımlardan, ilgili karardaki gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına
istinaden uygun bulunanlar, 2016/9495 sayılı Karar kapsamında desteklenmesi için
Cumhurbaşkanı onayına sunulur ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan
yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanır.
(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında Komite tarafından ve üçüncü fıkrası
kapsamında Cumhurbaşkanı kararıyla desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ayrı bir
başvuru ve değerlendirmeye gerek olmaksızın Genel Müdürlük tarafından teşvik belgesi
düzenlenir. Teşvik belgesi kapsamında sağlanacak devlet yardımlarına ilişkin iş ve işlemler,
ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Program kapsamında sağlanacak TÜBİTAK destekleri
MADDE 16 – (1) Program kapsamında AR-GE destekleri TÜBİTAK tarafından ilgili
TÜBİTAK destek programı çerçevesinde sağlanır.
(2) Kesin başvurusu tamamlanmış projelerden AR-GE ihtiyacı olanlar, ilgili
mevzuatında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye
tabi tutulur. TÜBİTAK tarafından AR-GE desteği sağlanabilecek projeler, program yönetim
ofisine bildirilir. Komite, TÜBİTAK’ın olumlu görüş verdiği projelerden bir kısmı veya tamamı
için AR-GE desteği kararı alabilir.
(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) TÜBİTAK’ın AR-GE desteği sağlamayı uygun
bulmadığı projeler için TÜBİTAK destekleri Komite tarafından tanımlanamaz. Ancak Komite
bu projelere ilişkin, gerekli gördüğü AR-GE faaliyetlerinin yatırımcı firma tarafından kendi
kaynaklarıyla yürütülmesini, Program kapsamındaki diğer destek unsurlarının kullandırılması
için şart koşabilir.
(4) (Ek:RG-19/06/2020-31160) Bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisiyle ortaklı ARGE yapılması planlanan projeler için Komitenin AR-GE desteği tanımlaması durumunda, ilgili
TÜBİTAK destek programı hükümleri çerçevesinde ortaklı AR-GE sürecine dahil olan
yatırımcı firma ve/veya AR-GE yüklenicilerine destek sağlanır.
Program kapsamında sağlanacak KOSGEB destekleri
MADDE 17 – (1) Yatırımcı firmanın KOBİ olduğu başvurular KOSGEB tarafından
Stratejik Ürün Destek Programı hükümleri çerçevesinde yatırım süreci desteklerinden
yararlandırılabilir.
(2) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite, KOSGEB tarafından sağlanacak destek
kalemleri ve miktarlarını, ilgili mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde belirleyebilir.
Komitenin aldığı destek kararı, KOSGEB tarafından kendi ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrı bir
değerlendirme yapılmaksızın uygulanır.
(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) KOSGEB desteklerinin Komite tarafından
tanımlanması için başvuruda bulunacak KOBİ’lerin, 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve
Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve
Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen sektörlerde faaliyet
göstermesi şartı aranır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme, Revizyon, Sonlandırma ve Tamamlama
İzleme
MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Destek kapsamına alınan her bir
projenin izlemesi AR-GE ve yatırım faaliyetleri süresince ve yatırımın tamamlanmasını
müteakiben olmak üzere iki aşamalı yapılır. Her bir projenin izlemesi ve değerlendirmesi,
sağlanan destek unsurlarının mahiyetine göre proje komisyonu, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB
tarafından yapılır.
(2) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Yatırım sürecinde yatırım teşvik belgeli
firmaların yerinde incelemesi her 6 (altı) ayda bir Genel Müdürlük personeli tarafından yapılır.
İlgili projeden sorumlu olan proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de izleme
döneminde yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir.
(3) Proje komisyonu tarafından, Genel Müdürlük, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB
tarafından yapılan izlemelerde sunulan belge ve bilgiler de dikkate alınarak her 6 (altı) ayda bir
temel proje ilerleme bilgilerini içeren proje izleme formu ve proje hakkında gerekli görülen
değerlendirmelerin yapıldığı proje izleme raporu, program yönetim ofisine sunulur.
(4) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) İzleme süreci içerisinde program yönetim ofisi
tarafından yatırımcı firmadan ek bilgi ve belgeler talep edilebilir. Yatırımcı firma, izleme süreci
içerisinde gerekli görülmesi halinde proje komisyonu tarafından projenin ilerlemesine ilişkin
görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir.
(5) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Yatırımın tamamlanmasını müteakiben on yıl
süresince kurulan yatırım tesisinin sağladığı katma değer tutarı firma tarafından yıllık bazda
yeminli mali müşavir raporuyla hesaplatılarak izleyen yılın ilk izleme dönemi içerisinde
program yönetim ofisine sunulur.
(6) Program yönetim ofisi tarafından desteklenmekte olan her bir proje için proje
komisyonlarınca sunulan form ve raporlarda yer alan verileri temel alarak hazırlanan ve
projelerin genel durumunu özetleyen program izleme ve değerlendirme raporu ve özel olarak
talep edilmesi halinde proje bazındaki izleme belgeleri 6 (altı) ayda bir Komiteye sunulur.
Revizyon
MADDE 19 – (1) Yatırımcı firma, yatırım süreci içerisinde KOSGEB ve Bakanlık
tarafından desteklenmekte olan yatırım kısımlarının her biri için en fazla üçer defa revizyon
talebinde bulunabilir. Revizyon talebi Program Portalı üzerinden yapılır.
(2) Yatırımcı firma, yatırım sürecindeki revizyon talebini en erken yatırım sürecindeki
ilk izleme döneminden sonra, en geç ise son izleme döneminden 2 (iki) ay öncesine kadar
program yönetim ofisine yapabilir.
(3) AR-GE süreci desteklerinden yararlanmakta olan projeler için AR-GE sürecine
ilişkin revizyon talebi doğrudan TÜBİTAK tarafından karara bağlanarak program yönetim
ofisine bildirilir. Program yönetim ofisi tarafından AR-GE süreci açısından yapılan revizyona
göre yatırım sürecine ilişkin proje takvimi de revize edilerek proje komisyonu incelemesine
sunulur. AR-GE sürecine ilişkin yapılan revizyonlara bağlı olarak yatırım sürecinde yapılan
revizyonlar, firmanın yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı
dışında değerlendirilir.
(4) (Değişik ibare:RG-5/12/2019-30969) Yatırım desteklerinden yararlanmakta olan
projeler için, Bakanlık tarafından sağlanan desteklere dayanak teşkil eden yerli makine
listesinin ve ithal makine listesinin değiştirilmesine veya bu listelerde yer alan makinelerin
finansal kiralama yoluyla temin edilmesine ilişkin talepler, bu listelerin her biri için ilk defa
onaylanan listeye kıyasla makinelerin toplam tutarı yüzde 25’i aşan oranda değişime
uğramadığı sürece revizyon olarak kabul edilmez. Ayrıca firma künyesine ilişkin değişiklik
talepleri de revizyon olarak kabul edilmez. Bu fıkrada belirtilen sınır içerisinde kalan makine
listesi değişikliği talepleri ve firma künyesi değişikliğine ilişkin talepler ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır. Ancak bu kapsamda
yapılan değişikliklerin program yönetim ofisine bildirilerek proje dosyasına eklenmesi
zorunludur.
(5) (Değişik ibare:RG-5/12/2019-30969) Yatırım desteklerinden yararlanmakta olan
projeler için dördüncü fıkrada tanımlanmış değişiklikler haricindeki değişiklikleri içeren
revizyon talebi, revizyonun KOSGEB tarafından desteklenmekte olan yatırım süreçlerini de
kapsaması halinde ilgili süreçlerin KOSGEB tarafından incelenmesinin tamamlanmasını
müteakiben, program yönetim ofisi aracılığıyla proje komisyonu incelemesine sunulur.
Yatırımcı firma revizyon sürecinde proje komisyonu tarafından projenin ilerlemesine ilişkin
görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir.
(6) Proje komisyonu tarafından revizyon talebine ilişkin görüş oluşturularak Komiteye
sunulur.
(7) AR-GE ihtiyacı bulunan projeler için, AR-GE faaliyetlerinin başarıyla
tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben firmanın talebi olmasa dahi
öngörülen yatırım süreci proje komisyonu tarafından güncel verilere göre yeniden
değerlendirilerek revizyon ihtiyacı bulunup bulunmadığı konusunda görüş oluşturularak
Komiteye sunulur. Komitenin AR-GE faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakiben verdiği
revizyon kararı firmanın yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı
kapsamı dışında değerlendirilir.
(8) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Revizyon yapılmasının öngörüldüğü
durumlarda, sağlanması öngörülen on yıllık katma değer tutarı hedefi de revizyon kapsamında
yapılması öngörülen değişiklikler dikkate alınarak yatırımcı firma tarafından revize edilir.
(9) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite, yatırımcı firmanın talebi üzerine veya
izleme sürecinde sunulan bilgilere istinaden proje özelinde revizyon değerlendirmesi yapmaya
ve revizyon kararı almaya yetkilidir. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında sağlanan
desteklere ilişkin revizyon kararları Cumhurbaşkanının onayına sunulur.
Sonlandırma
MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Komite, izleme dönemlerinde
sunulan bilgilere istinaden yatırımın başlangıcından itibaren gerçekleşen toplam yatırım
tutarının güncel değerinin, ilgili izleme dönemine kadar gerçekleşmesi öngörülen toplam
yatırım tutarının güncel değerinin yüzde ellisinden az olması halinde, bu duruma yol açan
nedenleri değerlendirerek proje bazında sonlandırma kararı almaya yetkilidir. 15 inci maddenin
üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık desteklerinden yararlandırılan projeler için sonlandırma
kararı Cumhurbaşkanının onayına sunulur.
(2) AR-GE projelerinde, AR-GE aşaması devam etmekteyken TÜBİTAK, ilgili destek
programının uygulama esasları hükümleri çerçevesinde sonlandırma kararı almaya yetkilidir.
TÜBİTAK tarafından sonlandırma kararı alınan projeler için TÜBİTAK tarafından ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır. Diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip
desteklenmeyeceğine Komite karar verir.
(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) KOBİ projelerinde, KOSGEB tarafından
belirlenen Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde
sonlandırma kararı almayı gerektiren durumlarda KOSGEB tarafından Komiteye görüş
sunulabilir. KOSGEB destekleri açısından sonlandırma kararı verilmesi durumunda sağlanmış
olan KOSGEB desteklerinin geri alınıp alınmayacağına ve diğer destek unsurları açısından
projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite karar verir.
(4) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Teşvik belgesi kapsamında desteklenmekteyken,
Komite tarafından veya Cumhurbaşkanınca sonlandırma kararı verilen projeler, Programın
amaçları açısından stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için,
Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın
niteliklerine göre en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu
durumda olan projeler için tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında
fazladan sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Yeni bir
teşvik uygulamasına geçirilmeyerek yatırım teşvik belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan destekler geri alınır.
Tamamlama
MADDE 21 – (Değişik:RG-19/06/2020-31160) (1) Proje kapsamında öngörülen
yatırım süresinin bitiminden sonra firma 30 gün içerisinde projenin tamamlanma durumu
konusunda karar alınması talebiyle Program Portalı üzerinden başvuruda bulunur. Firmanın bu
süre zarfında başvuruda bulunmaması halinde program yönetim ofisi tarafından resen
tamamlama süreci başlatılır. Desteklere konu olan ilgili yatırım unsurlarının hedeflere uygun
olarak tamamlanma durumu, sorumlu bulunulan desteklere göre Genel Müdürlük ve/veya
KOSGEB tarafından yerinde inceleme yapılarak tespit edilir. İlgili projeden sorumlu olan proje
komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de tamamlama döneminde yerinde inceleme
çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir. Genel Müdürlük tarafından başarısızlıkla
tamamlandığı tespit edilen projeler, Programın amaçları açısından stratejik yatırım olma
niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, Genel Müdürlük tarafından değerlendirme
yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program
kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda olan projeler için tabi oldukları yeni
teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları
ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek
belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan
destekler geri alınır.
(2) Başarılı bir şekilde tamamlanan projeler için yatırım sonrası izleme sürecine on yıl
boyunca devam edilir.
(3) Yatırım sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, yatırımcı
firmaya sağlanan toplam destek düzeyinin güncel değeri, proje sürecinin başından beri yıllık
bazda sağlanan toplam destek tutarı, sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği kapsamında
sağlanan desteklerin brüt asgari ücret artış oranıyla, fiili yatırım harcaması nedeniyle hak
kazanılmış yatırıma katkı tutarının güncel değeri ve diğer destek unsurları kapsamında sağlanan
desteklerin ise yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş hallerinin toplanması suretiyle
hesaplanır.
(4) Projenin beş yıllık işletme süresini takip eden izleme döneminde, başvuruda
öngörülen yıllık katma değer tutarlarının güncel değerleri, yeniden değerleme oranları
kullanılarak hesaplanır. Bu değerlerin toplanması suretiyle işletme döneminin ilk beş yılı için
hedeflenen birikimli katma değer tutarının güncel değeri elde edilir.
(5) Yatırım sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, kurulan
yatırım tesisinin sağladığı birikimli katma değer tutarı, firma tarafından yeminli mali müşavir
raporları ile tevsik edilen yıllık katma değer tutarlarının güncel değerlerinin toplanması
suretiyle hesaplanır.
(6) Aşağıdaki bentlerde sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda, 15 inci maddenin
ikinci fıkrası kapsamında sağlanan Bakanlık destekleri sonlandırılır; 15 inci maddenin üçüncü
fıkrası kapsamında sağlanan Bakanlık desteklerinin sonlandırılması hususu Cumhurbaşkanının
onayına sunulur.
(a) Beş yıllık işletme dönemi sonunda, beşinci fıkraya göre hesaplanan beş yıllık
birikimli katma değer tutarının, dördüncü fıkraya göre hesaplanan hedeflenen beş yıllık
birikimli katma değer tutarının yüzde ellisini aşamadığının tespit edilmesi,
(b) Üçüncü fıkraya göre hesaplanan yatırımcı firmaya sağlanan toplam destek düzeyinin
güncel değerinin, tamamlanmış yatırımlarda proje kapsamında gerçekleştirilen AR-GE ve
yatırım harcamalarının toplamının güncel değerini geçtiğinin tespit edilmesi.
(7) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, altıncı fıkrada yer alan hükümler
çerçevesinde destekleri sonlandırılan projeler için Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme
sonucunda tamamlama vizesi aşamasında yapılmış olan tespitler dikkate alınarak diğer teşvik
uygulamaları çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında teşvik belgesi
uygulamasının değiştirilmesi durumunda Program kapsamında sağlanan destekler durdurulur
ve varsa fazladan sağlanan destekler geri alınmaz. Yatırım projeleri tabi oldukları yeni teşvik
uygulamasına göre varsa kalan sürede işletme dönemi desteklerini almaya devam eder.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan konulardan TÜBİTAK destekleri
ve KOSGEB desteklerine ilişkin olanlar için ilgili kurumların mevzuat hükümleri uygulanır.
Bakanlık destekleri ve diğer hüküm bulunmayan konularda ise 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) hükümleri uygulanır.
(2) 2012/3305 sayılı Karar kapsamında süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri için
Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere başvuru yapılamaz. Ayrıca, 2012/3305
sayılı Karar ve/veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamındaki diğer uygulamalar için Bakanlığa
başvurulması halinde Programa başvuru yapılamaz.
(3) (Değişik:RG-19/06/2020-31160) Bu Program kapsamında, Program Portalı
üzerinden yapılacak başvurular için gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirilmesi işlemleri
31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi
İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği hükümleri
çerçevesinde yapılır. Bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisiyle ortaklı AR-GE yapmayı
öngören projeler için AR-GE yüklenicisi adına AR-GE başvuru formlarını tamamlayacak
gerçek kişinin de aynı usulle AR-GE yüklenicisi firma adına yetkilendirmesinin yapılmış
olması gerekir. Daha önce söz konusu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmesi Genel Müdürlük
tarafından yapılmış kişiler için tekrar yetkilendirme yapılması gerekmez. Yetkilendirilmesi
yeni yapılacak başvuru sahiplerinin kesin başvuru yapmaya davet edilebilmeleri için
yetkilendirme işlemini tamamlamış olmaları gerekir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-5/12/2019-30969)
(1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ, yayımı tarihinde açık bulunan çağrı planlarının
devam etmekte olan süreçlerine de uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-19/06/2020-31160)
(1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ, yayımı tarihinde açık bulunan çağrı planlarının
devam etmekte olan süreçlerine de uygulanır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/9/2019 30892
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî
Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 5/12/2019 30969
2. 19/06/2020 31160

Comments are closed.